Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Борбата с подкупите

Новини
19 Март 2018 г. - 19:08 ч.

Проф. Илия Ценев за стандарта ISO 37001 за борба с подкупите. Ще започне ли неговото прилагане в България?

Борбата с подкупите

Борбата с подкупите е уредена в стандарт ISO 37001 „Системи за управление на борбата с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“, който за съжаление е малко познат в България. По тази причина няма и практики от неговото прилагане в общинска и държавна администрация, в бизнеса и неправителствения сектор. Ползите от този стандарт, особено за общини или министерства са насърчаване на чужди инвеститори, ускоряване на икономическия растеж, откриване на нови работни места, подбрeние на имиджа на съответната организация и на България. В момента България е на последно място в ЕС по борба с корупцията (http://transparency.bg/bg/transp_indexes/ [1]), както и на последно място по привличане на инвеститори. Софийска търговско-промишлена камара подкрепя усилията за прилагане на антикорупционния закон от 12.01.2018 г., но счита, че е необходимо общините и министерствата да започнат работа по внедряване на ISO 37001 за борба с подкупите като елемент от борбата с корупцията.  Началото на този процес е обучението с цел мотивация на целия персонал. Следват ефикасно въвеждане на стандарта и сертифициране от компетентен орган на внедрената система за борба с подкупите. Очевидно е, че всичко това е процес, който изисква времеви, финансов и организационен ресурс.   

В международен план, правителствата постигнаха напредък в борбата с подкупването чрез Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица при международни търговски сделки. По аналогичен начин стои въпроса и с приетата Конвенция на ООН срещу корупцията. Тяхното практическо прилагане в България ще може да стане на базата на ISO 37001.

Организацията (община, министерство, фирма или НПО), която внедри ISO 37001, може не само да показва на своите партньори какво е постигнала, но и да изисква от тях информация дали и как те работят по темата.

Подаръци, гостоприемство, дарения и подобни ползи. Организацията трябва да прилага процедури, които са предназначени за предотвратяване на предлагането, предоставянето или приемането на подаръци, гостоприемство, дарения и други ползи, където предлагането, предоставянето или приемането им е или може с основание да бъде възприето като подкуп. 

Организацията трябва да внедри процедури, които да насърчават и да дават възможност на хората да докладват, водени от искрени намерения или на основата на обосновани съмнения за направен опит за подкуп, за подозирано или действително подкупване или за всякакви нарушения или слабости в системата за управление за борба с подкупването, до функционалната единица за съответствие с изискванията за борба с подкупването или до подходящи служители (или директно, или чрез подходяща трета страна). Да позволяват анонимно докладване. Да забраняват репресивните мерки и да защитават тези, които докладват, от репресивни мерки, след като те са докладвали, водени от искрени намерения или обосновани съмнения за направен опит за подкуп, за подозиран или действителен подкуп или за нарушения на политиката за борба с подкупването или в системата за управление за борба с подкупването.  

Организацията следва да следи дали бизнес партньорът е законна структура, както се доказва от показатели, като корпоративни регистрационни документи, годишни подадени отчети, данъчен идентификационен номер, регистрация на фондова борса; дали бизнес партньорът има квалификация, опит и ресурси, необходими за извършването на дейността, за която е сключен договор с него; дали и до каква степен бизнес партньорът има система за управление за борба с подкупването; дали бизнес партньорът има репутация на замесен в подкупване, измама, непочтеност или подобно нарушение или е бил разследван, осъждан, санкциониран или лишен от право на участие в подкупване или подобно престъпно поведение; самоличността на акционерите (включително действителния собственик (собственици) и висшето ръководство на бизнес партньора, и дали те имат репутация на замесени в подкуп, измама, непочтеност или подобно нарушение; са били разследвани, осъждани, санкционирани или лишавани от право на участие в подкупване или подобно престъпно поведение; имат преки или косвени връзки с купувач или клиент на организацията или със съответното длъжностно лице, което би могло да доведе до подкупване (това включва лица, които не са самите те длъжностни лица, но които могат да бъдат пряко или косвено свързани с длъжностни лица, кандидати за публична служба, и т.н.). защита на неприкосновеността на предложения и друга чувствителна ценова информация чрез ограничаване на достъпа само до подходящите лица. 

Във връзка с горното представлява интерес новината, за внедряване със собствени сили на система за борба с подкупването, публикувана на интернет страницата на Софийската търговско-промишлена палата (http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9835&mode=thread&order=0&thold=0 [2])

Автор проф. Илия ЦеневТази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9837

Линкове в тази статия
  [1] http://transparency.bg/bg/transp_indexes/
  [2] http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9835&mode=thread&order=0&thold=0