Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Борбата с корупцията

Новини
17 Март 2018 г. - 23:18 ч.

Проф. Илия Ценев за борбата с корупцията чрез стандарта ИСО. Подкупите в света възлизат на 1 трилион долара...

Борбата с корупцията

Проф. Илия Ценев за борбата с корупцията чрез стандарта ИСО. Подкупите в света възлизат на 1 трилион долара. Възможно ли е борбата с корупцията да се води със средствата на стандарта ИСО? Сведения за корупция има в Древна Гърция. В Делфийския храм на Аполон се стичали много обикновени хора за да получат отговори и напътствия за  бъдещето и съдбата си. В замяна на получените съвети гърците оставяли дарове на оракула и така в ежедневието им навлязло понятието „дарообмен” – когато дариш нещо на някого, да очакваш в замяна определена услуга.Дарообменът в древното общество се поддържа и през следващите две хилядолетия и се наследява и от Византийската империя. Османците превземат тези земи и също възприемат сравнително бързо гръцката традиция на дарообмена. Те са считали като свой обичай винаги да се ходи при властимащите с дарове, въпреки че зад този жест обикновено се криела молба за съдействие или услуга.

На 22.02.2018 година Mеждународната организация за борба с корупцията (Transparency International) обяви резултатите от традиционното сигодишното изследване за „ Индекс за възприятие на корупцията - 2017”. Първо място в европейската класация заема Дания (88), следвана от Финландия (85) и Швеция (84). Оценките на тези страни свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, осигуряващи прозрачност и отчетност при функционирането на институциите. За България този показател 43 като с това заема 71 място в световната класация. В рамките на регионалната класация на държавите-членки на Европейския съюз страната ни продължава да заема последно място (средната стойност на Индекса за ЕС е 66) за периода 1998-2017. Индексът за възприятие на корупцията (на английски: Corruption Perceptions Index, CPI) представлява рейтингът на държавите по света, отразяващ степента на възприемане на корупцията от аналитиците и предприемачите по стобална скала.

По данни от международни проучвания 3%от световната икономика се генерират чрез приходи от корупционни практики (например един трилион долара се получават всяка година от подкупи). Тези резултати са при условие, че 75 % от големите компании прилагат антикорупционни програми в своята работа. При това, 87 % от тях смятат, че имат подобрение в борбата с корупцията. 57 % информират, че са съгласни с антикорупционните изисквания и работят в тази насока, съвместно със своите бизнес партньори. 48 % са убедени, че са подобрили общата си ефективност, като резултат от намаляването на корупцията.

Обобщавайки натрупаният световен опит до момента, в борбата срещу подкупите и други корупционни практики, Международната организация по стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 37001:2016„Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use“ (БДС ISO 37001:2017 „Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“). Той е приложим за малки, средни и големи организации, във всички сектори, включително в публичния, частния и нетърговския сектор. Рисковете от подкупване, пред които е изправена дадена организация, се променят в съответствие с такива фактори, като големина на организацията, места и сектори, в които действа организацията, както и естество, мащаб и сложност на дейността на организацията. Стандартътопределя прилагането от организацията на политики, процедури и средства за управление, които са обосновани и съразмерни, в съответствие с рисковете от подкупване, пред които е изправена организацията. Внедряването на ISO 37001 не може да даде гаранция, че не е извършено подкупване или няма дабъде извършено по отношение на организацията, тъй като не е възможно да се изключи напълно рискътот подкуп. Независимо от това прилагането на този стандарт, съвместно с други ISO-стандарти по системи за управление, може да помогне на организацията да предприемеобосновани и съразмерни мерки за предотвратяване, откриване и реагиране на подкупване.

За обучения и консултации по темата www.kachestvo-21.com [1] (направи си сам ISO). В следващи статии ще публикуваме части и примери от Стандарта за борба с Корупцията.Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9835

Линкове в тази статия
  [1] http://www.kachestvo-21.com/