Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Менидъри практици

Новини
08 Март 2018 г. - 11:42 ч.

Д-р инж. Румен Костов, изп. директор на завод Дружба АД, споделя своя опит на дългогодишен и успешен мениджър. Книгата му „ Практически аспекти на фирменото управление“ е предназначена за Ръководители, които управляват даден бизнес или предприятие.

Мениджъри практици

 

Д-р инж. Румен Костов, изп. директор на завод Дружба АД, споделя своя опит на дългогодишен и успешен мениджър. Книгата му „ Практически аспекти на фирменото управление“ е предназначена за Ръководители, които управляват даден бизнес или предприятие. Тяхната дейност е свързана в много голяма степен с обучение, инструктиране и насърчаване на служителите; да формират подходящаработна среда, атмосфера, подпомагаща работните процеси, даваща възможност на всеки служител да се чувства по-ценен и да бъде по-продуктивен. Изграждането на фирмена култура, приобщаването на служителите към фирмените ценности, осмислянето и въвеждането в практиката на научен управленски инструментариум, са предизвикателства пред българските предприятия, независимо от сектора, в който функционират. Основният проблем в практиката на мениджърите е правилния избор на подходи и инструментариум.

Свободното придвижване на стоки и капитали повишава значително изискванията за снижаване на разходите и за високо качество на готовата продукция. Мениджърите са изправени пред необходимостта от обогатяване на своите знания, от разнообразяване на арсенала на използваните от тях управленски инструменти и практики.За по-голяма яснота и разбиране на изложението някои от инструментите са доизяснени със съответни примери. Материалът е разгърнат в определена хронологична последователност, започвайки с поемане на управлението на едно предприятие, преминавайки през инструментариума за неговото добро оперативно ръководство и завършвайки с изготвяне на стратегия за неговото бъдещо развитие. Важността на разписаната стратегия за развитието на всяко предприятие е подчертана с един действителен казус на реално съществуваща публична компания.

 

Книгата е написана от практик и предназначена за практици.

 Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9833