Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Увеличаване на вноските
01 Януари 2018 г. - 10:09 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Димитър Нинов, доктор по икономика,  за сближаването в ЕС и за предложението на научни работници от неправителствени организации, което е изпратено на правителството за увеличаване на вноските на база БВП на СПС...

Увеличаване на вноските

Димитър Нинов, доктор по икономика,  за сближаването в ЕС и за предложението на научни работници от неправителствени организации, което е изпратено на правителството за увеличаване на вноските на база БВП на СПС.  Сближаването е централен приоритет на българското председателство. То е в унисон с една от основните цели и ценности на ЕС- преодоляване съществените различия в равнището на икономическото и социално развитие на страните членки; и едновременно  и е в интерес на всички стани членки, включително на страните членки нетни донори  и ЕС като цяло.

Но има една сериозна пречка за безрезервното приемане от Съвета, а по-късно и от Комисията и Европейския парламент. Тази пречка е свързана с множество вътрешни слабости на провежданата до сега политики в България, в т.число с и най-вече неефективната съдебна система, позволила : ширеща се безнаказано корупция по високите етажи на властта у нас и  довела до двойно силно рискова обществена среда за българския  и  чуждестранен бизнес и инвеститори ; по-висок относителен дял на „сивия“ сектор в икономиката на страната от средния за ЕС и този във водещите страни членки на ЕС; безнаказано ползване на политическата власт за лично обогатяване, пълнене на „черни „ партийни каси и пр.; а в определена степен и: (а) съзнателно ограничен финансов,  административно управленски, регулаторен, контролен капацитет на българската държава за инвестиции в човешкия капитал, в иновации, нови технологии, производства с висока добавена стойности пр.,без които изпреварващ икономически растеж е невъзможен или силно ограничен; (б) съзнателно сключени и с години неревизирани  крайно неизгодни концесионни договори, включително договора за експлоатация на златното находище край Челопеч (в) големи и продължаващи от десетилетия „течове“ от основните публични бюджети в размер на десетки и стотици милиона лева; (г)  неефективно и нецелесъобразно разпределение и разходване на публични средства ,с относително самостоятелен негативен ефект върху темповете и равнището на икономическото развитие на страната и конкретно – върху БВП в СПС , падащ се на глава от населението у нас.

И на фона на тези, а те не са всички слабости на провежданите политики през последните десетилетия, включително през последните 10 години  членство в ЕС, в  името на една от важните ценности на ЕС,  предлагаме относителния дял на вноските в бюджета на ЕС да станат пропорционални на БВП в СПС във  всяка страна член, но с определени коригиращи коефициенти, в зависимост например от различията в относителния дял на „сивия“ сектор в икономиката на отделните страни членки.

Защото :  тези предложения имат сериозна принципна обосновка и  могат да ускорят икономическия растеж в ЕС ; да направят ЕС  икономически, военно и политически по–силен и по-значим фактор в световната политика; да разширят вътрешния пазар на ЕС и всяка страна член на ЕС, а в условията на свободното движение на стоки, капитали и работна сила в рамките на ЕС от това в най-голяма степен ще се възползват най-силно развитите страни – нетни донори в общия бюджет. Т.е. нашето предложение е в интерес на ЕС като цяло и на всички страни – както на по-силно, така и на по-слабо развитите в момента. При това и приоритетно - на по-силно развитите страни членки на ЕС.

Но използването на БВП в СПС на глава от населението като основа за определяне относителния размер на вноската в бюджета на ЕС при изброените слабости в провежданите до сега в България научно-технически, икономически, екологични и социални и секторни политики – специфични вътрешни причини за ниският и най-нисък в ЕС относителен дял на БВП в СПС на глава от населението - може и най-вероятно ще срещне сериозни възражения от страна на останалите страни членки. Още повече, че вътрешните причини за ниското равнище на икономическото и социално развитие на страната са добре известни на членовете на Съвета, Комисията и Парламента на ЕС, както и на правителствата и експертите на останалите страни членки. Виж повече в Търговски вестник http://tradenews.bg/wps/portal/tradenews.bg14551/tradenews/politics/EU20 


 
12345
Увеличаване на вноските | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД