Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: България и новите реалности
19 Април 2016 г. - 10:08 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Проф. Георги Маринов за Кръглата маса за геоикономика и геополитика. Българският етнос изчезва до 2050 г ...

България и новите реалности

Проф. Георги Маринов за проведената Кръгла маса за геоикономика и геополитика. Под егидата на Софийската търговско-промишлена камара (СТПК) и Българска академия за наука и изкуство (БАНИ) се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Българските позиции в новите геополитически и геоикономически реалности“. Присъстваха учени от Икономическия институт на БАН, УНСС, Югозападния унереситет, БАНИ, представители на бизнеса и на НПО. Основните доклади бяха изнесени от проф. д.ф.н. и д-р по история проф. Нако Стефанов и Боян Чуков. Така се даде възможност за допълняемост на тезите и възгледите на кабинетната и практическата геополитика. Водещ бе председателят на СТПК, Г. Чернев, модератор - проф. д-р Георги Маринов.

В своето откриване председателят на СТПК г-н Георги Чернев подчерта главната задача на кръглата маса: да се постави начало на широк обществен дебат с участието на всички субекти в българското общество по най-наболелите и достигнали критична точка на чувствителност геополитически и геоикномически проблеми на България. Между другото някои от изказалите се маркираха именно този въпрос – достигната ли е точката на необратимост на повечето проблеми на развитие на българската държава в преходия период?

В доклада на проф. Н. Стефанов добре структурирани бяха изведени основните вътрешни и външни рискове, под въздействието на които се развива днешна България в прехода. Тези рискове характеризират именно и съвременните геополитически и геоикономически сложни реалности в регионален и глобален план. Подчертавайки манталитета на българския управленски елит да сервилничи и да поставя сам под диктат националните интереси от външни въздействия (т.нар. преклонение пред „свещени крави“, т.е. суперсили), първият докладчик изтъкна, че най-опасни са всъщност вътрешните рискове: тоталната деиндустриализация и деаграризация, деинтелектуализация и възходящата спирала на външния дълг. Като най-страшен вътрешен риск докладчикът извежда демокрафската катастрофа, в която страната вече от години се намира. Прогнозите, на чужди и родни научни институции, сочат народностен и държавен колапс след средата на този век, след като българският етнос ще стопи под един млн. души за сметка на другите етноси.

Основните външни рискове, които в голяма степен са тясно обвързани или произтичат от тях, авторът на доклада вижда в активният процес на османизация и агресивна имеперска стратегия на определени субекти, хибридните войни, които в своята съвкупност свидетелстват както за нова „студена война“ (или продължение на старата), така и за процес на глобални геополитически сблъсъци, които не изключват и активни военни действия с многобройни жертви и материални щети, които са съизмереми с последствията от Първата и Втората световни войни. Като особено безпокоителен риск за България авторът посочва и бежанската вълна, подчертавайки истинските геополитически измерения на съвременната мигрантска криза. Стъпвайки на тези и други аргументи проф. Н. Стефанов прави извода, че България, която икономически, технологически, социално и демографски е обезкървена, на практика активно и с нарастваща интензивност се въвлича в регионални и глобалния геополитически и геоикономически сблъсъци. При това за собствена финансова сметка! Тя непрекъснато губи позиции във всички посочени по-горе аспекти, но най-вече в геоикономически план (Г. Маринов). За сметка на занемарени и хвърлени в забвение изконни геоикономически национални интереси се защитават геополитическите интереси на „свещените крави“.

Вторият основен докладчик, Боян Чуков, изтъкна главната слабост на управлението на преходния политически елит: неосъзнаване (умишлено или не) на ставащото в регионален и глобален план, изпадане в умишлена „мъгла“ на логиката на намеренията и не разбиране логиката на обстоятелствата, некомпетентността на управляващия и експертен състав в жизнените сфери на геополитиката и геоикономиката, допускане дадоминира елементът „външно управление“ на страната, липсата на средна класа, използването на демокрацията единствено като манипулиращ инструмент за политически, партийни и парламентарни цели.

В своето изказване чл. кореспондент проф. Иван Ангелов допълни тезисите на основните доклади, изтъквайки допълнителни аргументи. Посочвайки риска с миграционната вълна той недвусмислено посочи главният виновник – геополитическата стратегия на САЩ в Близкия и Среден изток. Същевременно той маркира и фундаменталната причина за ново, опасно за Европа преселение на огромни маси мигриращи лица и групи: оскотяващата бедност на населението в тези региони, заселени главно с мюсюлманско население. Проф. Г. Маринов отбеляза, че икономическият, социален и демографски реванш на цялата бедна част (бедния Юг) на света предстои, от което следват катастрофални последствия за развития Север. Като външен риск проф. Ангелов посочи и нееднородната същност на ЕС- твърде големите икономически, социални и технолгически различия между различните страни-членки на общността, които не само че не се стопяват, напротив, се увеличават. Към това се добавя и постепенната, но ускорена промяна на етнодемографския състав на общността. Най-незавидната позиция, последно място в ЕС по всички възможни показатели е именно на България, с най-мрачни етнодемографски прогнози. В тази връзка ЕС се нуждае от радикална промяна на стратегиите и политиките, които провежда. Към момента по-голямата част от тях са неадекватни и губещи, особено за слаборазвитие страни-членки. На първо място регионалният подход на ЕС се нуждае от сериозно преосмисляне. ЕС може успешно да просперира единствено като общност на равноправни държави. Той (както почти всички участници във форума отбелязаха), изтъкна неотложната необходимост от геоикономическа диверсификация на България.

В коментариите на другите изказващи се ( Е. Лозанов, Н. Коларов, Е. Петрова, Е. Реутов, Гр. Борисов) се отбеляза тезисното виждане, че има заинтересовани сили да няма истинска държавност и че икономическият модел през прехода преднамерено е насочен в посока, която да обезличи икономически, технологично и социално страната. Г. Маринов подчерта, че ЕС тъпърва ще решава своя геостратегически избор за бъдещо интегриране с други геоикономически зони, от което следват нови шансове за България да решава най-после национално отговорно свои, а не чужди геоикономически и геополитически интереси. Проф. И. Стойчев (УНСС) маркира виждането, че предстоящето председателство на България на ЕС (2018 г.) активно трябва да се използва за разработване на национални геоикономически позиции, кото се използва потенциалът на ЕС.

Представителите на бизнеса и НПО изтъкнаха острата нужда от действени политики за откриване на нови работни места в български предприятия. Стана въпрос и за погрешната неолиберална теза, че държавата е „лош стопанин“. Да, лош стопанин, но както се оказа само в България! Същевременно реализмът (Гълъбинов) изисква да се отчита, че процесът на глобализация е необратим, че предстоят сериозни промени в световната финансова и парична система (електронните пари, нови валути), за което нашата страна както се оказва е съвършенно неподготвена.

Проведената кръгла маса позволява да се изведат няколко основни изводи:

Първо. Неолибералният модел се оказа неудачен за преходния период на България и допринесе за налагането на имитационен модел на развитие във всички сфери на обществено-икономическия живот. Това изисква ново мделиране на основата на принципите на пазарната икономика, адекватно на българските условия. В резултат трябва да се провеждат нови политики, насочени към :

·Неоиндустриализация на страната и засилване на българската идентичност на националната икономика

·Постигане на висок задел на български бизнес в националната икономика и „експорт“ на български стоки, а не на създадената в икономическото пространство на България принадена стойност

·Подготовка на българското земеделие за периода, когато ще се съкратят значително субсидиите за селското стопанство от ЕС и преодоляване на деформираната селскостапнска структура и силна зависимост на отрасъла от финансиране от еврофондовете

·Действени мерки срещу силната монополизация, която тотално подкопава икономическата и социална структура на обществото

·Незабавни демографска мерки, в противен случай към края на века предстои окончателен колапс на българската държава и държавност

·Създаване на национална камара, която да защитава бизнеса и да работи за силна икономика.

 

Второ. Неотложна е потребността от национално отговорна икономическа игеоикономическа стратегия на страната с прецизиранe на геополитическите вектори и реална оценка на бъдещите процеси, тенденции в регионалната и глобалната геополитическа и геоикономическа ситуация. Специално внимание на Черноморския регион и на Балканите. Целта е „разбуждане“ на „заспалото“ геоикономическо статукво на България като се използват национални ресурс, потенциала на ЕС и на нови стратегически партньори.

Трето. Провеждане на политики за създадаване на реален семеен, малък и среден бизнес като основа на истинско формираща се средна класа с високи потреблителски възможностии с висок задел на иновационни и високотехнологични продукти. В противен случай българската икономика с нейната ниско технологична база е обречена на тотална имагинерност в международното икономическо и технологическо разделение на труда и рамките на ЕС.

 

Проф. д-р Г. Маринов

 

Георги Христов След утрешния ден http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9641&mode=thread&order=0&thold=0Николай Боев притиснатата Европа http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9637&mode=thread&order=0&thold=0

Григор Борисов Вътрешна и външна икономика http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9631&mode=thread&order=0&thold=0


 
12345
България и новите реалности | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД