Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Лесно ли се прави бизнес у нас?
24 Ноември 2014 г. - 11:02 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Генчо Велев описва една истинска сага и показа омагьосания кръг от проблеми, с които заливат предприемачите у нас ...

Лесно ли се прави бизнес у нас?

 

Генчо Велев, член на УС на Софийска камара изпрати писмо, в което описва една истинска сага и показа омагьосания кръг от проблеми, с които институциите заливат всеки дръзнал да прави бизнес у нас. Отговорът на въпроса дали се прави лесно бизнес у нас е реторичен. Но това не трябва да ни отказва да променим този факт. Софийска търговско-промишлена камара www.scci.bg счита, че е крайно време да се приеме закон за камарите, за да има бизнесът защита от представители на властта, които се чувстват над закона.

 

В сагата участват много страни: Две частни дружества, които купуват през 2009 г аптечен склад за стопанска дейност, Медицински университет, Областен управител, Прокуратура, Полиция, кмет на район Триадица, РДНСК, Съд, Главен архитект на София, Министерство на регионалното развитие. Предмет на спора е аптечен склад, който дружествата купуват за 1 000 000 лева. Допълнително инвестират 500 000 лв в ремонт. През 2007 и 2009 г Медицинският университет (МУ) прави опити за изземване на част от аптечния склад, но те завършват с отказ на Областния управител за изземване на имотапо чл. 80 от ЗДС. МУ не се отказва и продължава със своите опити да изземе аптечния склад като изпраща ново писмо от 26.01.2011 година до Областния управител. С него се иска да се допълни АПДС 06617/31.05.1999 година„с два склада, гараж и бункер, поради допусната явна фактическа грешка при съставянето му“. Към писмото на ректора за „доказателство“ е представена схема и разпределение на имотите от арх. Георгиева – служител наФакултета по дентална медицина (ФДМ) към МУ. Областният управител Данаил Кирилов възобновява производството за изземване „на основаниеновите писмени доказателства“, които по същество са документи с невярно съдържание – собственоръчно изготвена от ръководството на МУ поправка на АПДС и схема и разпределение на имотите, изготвена от арх. Георгиева / архитект на ФДМ/. Областният управител издава заповед за изземване на два склада, гараж и бункер и подписва нов поправящ АДС № 07720 от 08.04.2011 година, на основата на собственоръчно изготвени „доказателства „ от ръководството на МУ. Това намирисва на злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние от страна на Областния управител и ректора на МУ, а така също на фалшифициране на документи от ръководството на МУ. Двете дружества атакуват заповедта на Областния управител по съдебен ред. Две години се точи делото – време, през което дружествата не могат да ползва склада си и инкасират загуби за над 100 000 лева / за тази сума е завело дело срещу Областната управа/. Освен това е преустановено преустройството на част от склада. От август 2012 година, Факултетът по дентална медицина започва да затваря съществуващата решетка в източния край на вътрешната улица – единствен подход към складовете на дружествата. Въпреки многобройните писмени искания от управителите на фирмите до МУ и до ден днешен ръководството на МУ не е предоставило ключ от въпросната решетка. Така то ограничава достъпа до имотите на дружествата през нощта и през почивните дни. През октомври 2012 година ФДМ изгражда още една метална преграда този път в западната част на вътрешната улица. С това колите на дружествата са принудени да влизат или излизат на заден ход по цялото протежение на склада. На 20 януари 2013 година ФДМ изгражда още една подвижна решетка в средата на вътрешната улица и така преустановява достъпа до склада. Двете дружества сезират прокуратурата за самоуправството на ръководството на МУ, изразяващо се в затваряне на вътрешната улица – единствен подход към складовете им и ограничаването на ползването на имотите им през нощта и в почивните дни. Дружествата пускат жалба до Полицията, която се оказва винаги „некомпетентна по случая“ и „с вързани ръце от закона“. Жалват се и на кмета на район „Триадица“ и чрез него наРДНСК. С писмо № ТК-70-00-295/23.05.2013 година от директора на дирекция „Общински строителен контрол“ – арх. Вл. Калинов, се нарежда на кмета в тридневен срок да изпрати предписание на ръководството на МУ „незабавно“ да премахне прегражденията. С протокол № 5 / 21.06.2013 година на комисия от район „Триадица“ по случая се предлага на директора на дирекция „ Общински строителен контрол“ премахване на прегражденията. В същия дух е писмото на кмета до директора на дирекция „Общински строителен контрол“ от 29.08.2013 година. В отговор на това МУ,с участието на служители от общинската институция за контрол на строителството, се сдобива с разрешение за поставяне № 618/18.12.2013 г поставянето на двукрилата метална врата на тунела за маневриране и 11 месеца след поставянето на ажурната преграда – това разрешение идва след повече от 1 година след поставянето на оградите?! Частните дружества завеждат ново срещу това разрешение и го печелят – решение № 6344/24.10.2014 година на АС – София –град. Веднага са поискали от кмета на района да нареди изпълнението на съдебното решение. Прегражденията още си стоят! Междувременно двете дружества печелят дело срещу заповедта на Областния управител за изземване – Решение № 2700/17.05.2013 година на АС, потвърдено от ВАС на 16.09.2013 година с Решение № 11528. Завели са и дело по чл. 109 от Закона за собствеността. Управителят на едното дружество сезира прокуратурата за за нови противозаконни и самоуправни действия и продължаващи стари такива от страна на ръководството на МУ, дава имена на свидетели, които никой не е потърсил до момента. Безчинстването на ръководството на МУ с частните имоти продължава: През 2013 година поставя върху покрива на склада на дружествата рекламни бордове, които отдава срещу заплащане на фирми. След жалбата на управителя на едно от дружествата до столичния инспекторат, рекламите са свалени. В началото на 2014 година рекламните бордове отново се появяват на покрива. Управителят отново пускажалба до инспектората. Отговорът на инспектората е, че МУ разполага с разрешение за поставяне на основание на абсурдния за случая чл. 57 от ЗУТ. Това разрешение е поредният позорен акт на Главния архитект на столицата и доказва, че институциите, които би следвало да са стожер на законността, нарушават драстично всякакви правила/в т.ч и забраната за пушене в обществени сгради – публична тайна е, че в ДАГ се пуши повсеместно!/ Дружеството завежда поредното дело срещу това разрешение за поставяне. На 14.02.2014 година Факултетът по дентална медицина поставя преградни колци, които преустановяват достъпа до склада на дружеството от изток. Фирмата премахва колците, за да може да работи. ФДМ отново ги поставя, нахвърля там и тежки бетонни саксии. След повече от 2-месечна борба, чрез столичния инспекторат по движението, управителят на дружеството успява да премахне незаконните колци и саксии. На 24.04.2014 годинаФДМ спира водата към складовете на дружествата. Дружествата са принудени да се снабдят с бидони и да ги зареждат с водоноска. Разбира се, пуснали са жалба до „Софийска вода“ АД. И по този случай дружествата са сезирали прокуратурата, която в момента провежда проверка. Завеждат и дело за направените разходи за отделно водоснабдяване /около 10 000 лева/. Дружествата успяват да се сдобият с такова в началото на м. септември 2014 година. На 14.11.2014 година ФДМ спря парното на складовете на двете дружества.

 

Всички тези действия на МУ, на Областен управител, на прокуратура и полиция водят до това да бъде застрашена чуждестранна инвестиция свързана с аптечния склад за над 250 000 ЕВРО, а така също осуетяват наемане на нови 5-10 служители за високотехнологична дейностс годишен оборот от над 200 000 ЕВРО. Следвайки закона и интереса си дружествата, след приключване делото срещу Областната управа и потвърждението решението на АС от ВАС на 16.09.2013 година за отмяна на Заповед № РД -15-064 от 31.03.2011 година на Областния управител за „изземване на два склада, бункер и гараж с обща площ 332.85 кв.м“ на 24. 09.2013 година депозират заявление № 4704/167 до Областната управа за деактуване и отписване на описаните в съдебното решение имоти като държавни и издаване на удостоверение за извършеното отписване и деактуване. На областната администрация са необходими 5 месеца, за да препратят „по компетентност“ преписката в МРР. На 14.04.2014 година дружествата внасят в МРР документи, които са внесли в ОУ с искането за деактуване на въпросните имоти и от които документи всичко е пределно ясно и трябва да се спази решението на съда! В крайна сметка МРР издава заповед за отказ да деактува „два склада, бункер и гараж“. На дружествата не им остава нищо друго, освен да заведат ново дело за изпълнение на съдебно решение.

 

Видно е как ръководството на МУ измисля все нови и нови действия, с които да пречи на дружествата да ползват склада си.

 

Описаната по-горе сага изглежда е без край. Това е възможно поради умишлени действия от страна на МУ и посочени по-горе други институции, които нанасят материални вреди на дружествата, закупили аптечния склад. С тези свои действия МУ и институциите нарушават Конституцията на Р България за неприкосновеност на частната собственост!

 

Лица като ректорът на МУ- чл. кор. проф. д-р В. Митев, секретарят на МУ – проф. Ал. Алексеев, деканът на ФДМ – професор А. Филчев, бившият областен управител – Данаил Кирилов, главният архитект на София – Петър Диков и неуспели в бизнеса, като икономическият директор на ФДМ – Кр. Христов, се чувстват недосегаеми и над закона!

 

Докато това продължава, в България ще е много трудно да се прави малък и среден бизнес. А в страни като нашата, това би следвало да е гръбнакът на икономиката. Икономиката на една страна се развива устойчиво и ефективно само в условията на защитена частна собственост, свободна размяна и възможност за инвестиции и институции, които да гарантират равнопоставеност на всички и върховенство на закона.

 

 

Генчо ВЕЛЕВ, Управител „ТУИН-В“ ЕООД, едно от потърпевшите дружества, 14.11.2014 годинагр. София, Адрес: за кореспонденция и тел.за контакт: 1407 София, ул.Кишинев 13 вх.Б ап.15, Тел/факс: 962-41-81, Мобилен: 0888 639025

Търговски вестник и Софийска камара www.scci.bg ще продължат да следят сагата и ще предизвикат интереса на Парламента, на Министъра на икономиката, на Община София и на всички посочени по-горе институции за да се приключи най-накрая сагата и за да възтържествува закона.

 

Сезират прокуратурата и за незаконен паркинг, организиран от МУ в пространството между бул. „Георги Софийски“и аптечния склад. Проверката на сигнала от СРП отнема повече от 6 месеца, за да излезе с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство с дата 05.08.2013 година.


 
Рейтинг

12345
Лесно ли се прави бизнес у нас? | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД