Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Нормалната заплата
07 Септември 2014 г. - 22:14 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Статията на Венелин Чалъков съдържа елементи, които ще провокират читателя...

Нормалната държава

 

Статията на Венелин Чалъков съдържа елементи, които ще провокират читателя, но Търговски вестник я публикува именно заради това.  Мечтите на народите за живот в нормални държави не са утопия. Постижими са чрез направа на реформи, ключови от които са: Контролиране на цените. При либерална пазарна икономика ефикасно контролиране цените ( таксите, лихвите, ...) на всички видове стоки, услуги, консултации е абсолютно необходимо и е възможно, чрез задължаване на производителите и търговците, да изграждат цените от техните основни и добавени себестойности - разходите на всички ресурси, правени за тяхното получаване, от всички функционални органи на организациите, които ги създават. Агенцията за контрол на цените – АКЦ , контролира цените чрез : изработване стандарти на счетоводни сметки за изчисляване себестойностите навидовете стоки, включително и на стратегическите вносни стоки; задължаване на организациите произвеждащи стоки даосчетоводяват техните себестойности; проверкина ценообразуването при монополите и картелите, които искат повишаванецените на стоките си; АКЦ разрешава исканите повишения при спазен стандартна изчисленията, а при констатирани измами сезира прокуратурата. АКЦ отговаря за ефективността на конкуренцията. Разузнаването, Омбудсманът и Съюзът за защита на потребителите, подпомагат АКЦ.

Заплащане на труда. Трудовите дейности - съзидателни или разрушителни,обществено полезни или обществено вредни, се осъществяватот специално обучени хора. Делят се наизпълнителски и ръководни, съществяватвъв формите на наемен или самонаемен труд, даряват се или се заплащат от потребителите – бизнес, държава, граждани. Растежът на производителността на труда, пораждабезработица и натрапване на стоки, които не са необходими на потребителите – медицински изследвания, лекарства, оръжия. Интуитивно, наемниците осъзнават проблема - адекватно заплащане на труда. Исканията за “Достойно заплащане на труда” , “Увеличение на заплатите” издават слабо познаване и от лидерите на профсъюзите на всички практкувани форми за заплащане на труд. При това профлидерите не виждат, че причинител на проблемите е масово използваният модел – “Постоянна заплата съчетана с привилегии, премии, бонуси”. Адекватни заплати за трудова заетост се получават само чрез модела Разделнопочасово заплащане за всяка от няколкото вида трудови дейности, подготовките им и престоите, които съставят трудовата заетостна работещия. Моделът Разделно почасово заплащане е усъвършенствуване на модела Пазарно почасово заплащане.

Всеки отделен вид трудова дейност има измерения : времетраене (брой часове умножени, примерно, по 1 за девен труд или 1,5 за нощен), сложност (трибалната оценка на професионалима на работещия, получена чрез атестиране или времетраенето на професионалното образование, делено ва времетраенето на основното образование), вредност (примерно 1,7), отговорност (примерно 2) и резултатност (произведение от числата “изпълнение на нормата“, примерно 0,9 и “качественост на резултата, примерно 1,5” ). Индивидуална заплата в определен времеви интервал, при всяка от заеманите или съвместявани длъжности, е– “работна заплата = сума от почасовите заплати”, където “почасова заплата = минимална тарифа на едночасов трудх времетраенех сложност х вредност х отговорност х резултатност”.

Минимална тарифа за едночасов труд се определякатоцена на трудова дейност, при която всичките измеренияприемат стойностединица, определя сеот парламента иежегодно се актуализира от работодателите с процента на годишната инфлация илидефлация.

Трудовите заетости се регистрират в счетоводната сметка “трудово досие” на наемника, след завършване на работно денонощие. Заплатите за договорените периоди се превеждат по банковата сметка на наемника. При закъснение на превод, работодателят плаща договорена наказателна лихва.

Ползването на Разделното почасово заплащане, спонтанорешава големия проблем - “Равна заплата за равен труд”, наемникът сам контролира заплатите си, трудовите договори стават взаимно изгодни, интересите на наемниците и работодателите се хармонизират.

Моделът работи безпроблемно при съвместявания, постоянна, сезонна или временна заетост, прави пазара на труда гъвкав. Наемникът спонтанно престава да участвува в стачки, защото всички трудови спорове се решават в съда. Работодателите придобиват възможност за планиране на необходимия им фондработна заплата и определят работните си места споредпрогнозите за постъпване на поръчките.

Пенсии за прослужено време. Масово практиткуваните разходопокривни пенсионни модели са в нарушение на основният принцип на застраховането – баланс между кумулираните пенсионни вноски и получените пенсии до живот. Капиталовопокривните пенсионни модели частично спазваттози принцип.

Безпроблемен е моделът, при който всеки пенсиониращ се има своя сметка в НОИ, в която кумулира определяниот него пенсиони вноски. Ежегодно НОИ олихвява натрупаната сумас процента на инфлацията или дефлацията. Възрастта за пенсиониране определятози, който се пенсионира, а не държавата. Годишната му пенсия се изчислява, чрез делене натрупаната сума на пенсионните вноски на броя на годинитеразлика между средната подължителност на живота и исканата година на пенсиониране. Моделът работи чрез солидарност между недоживелите и надживелите средната продължителност на живота. Този пределно прост пенсионен модел стопява автоматично държавните дотации. Внедряването му е създаване на пенсионни сметки.

 

Нормалната държава. Разумните избиратели осъзнават, че съдбите на народите се определят от конституциите, но политиците се боят от реформа на конституцията, която ще отнеме част от властта им.

Партията АБВ има вижданена проблема за властта на президента, пораждан от юридическото недомислие -принцип наМонтескьо за трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Но предизборното обещание - “Президентска република” е недомислено, издава непознаане на понятието нормална държава.

В нормалната държава изпълнителната власт е в ръцете на мажоритарно избиранипредседател на парламента, отговарящ за развитието на ръководните технологии, президент, отговарящ за развитието на технологиите на сигурността и премиер , отговарящ за развитиетона производствените технологии. Всеки от тези най- висши ръководители, притежава съответни правомощия, и осъществява ръководенеточрез 12 комисаря, 4 министъра и съвет. Депутатите са проорционално избирани. Те са 72-ма, по двама за отрасъл. Депутатите ритмично контролират политиките провеждани от премиерът, президентът и председателят и при провали снемат доверието си от тях, без да чакат протести сискания за оставки.

 

Статистиката периодично изчислява средната заплата и покупателната й способност, средният доход и дисперсията му. При системен спад на тези показатели управляващите подават оставка. Нормалната държава има проста организация, няма бюрокрация, няма възможности за корупции, има минимална издръжка.

 

Информацията в статията е дарение на сериозните избиратели, с надежда , че присъдействие на независимите медии, сериозните избиратели ще изтръгнатвластта от ръцете на котериите и некадърните политици.

 

Автор Венелин Чалъков, 08.2014


 
Рейтинг

12345
Нормалната заплата | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД