Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Обществени поръчки
08 Май 2014 г. - 07:39 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Проблеми при организирането на обществени поръчки

Обществени поръчки

Един от редовно посочваните проблеми от бизнеса е този с начина на организиране, провеждане и контрол в обществените поръчки. Неотдавна Софийска търговско-промишлена камара проведе Кръгла маса с участието на 16 браншови организации и представители на бизнеса. Проблемът с обществените поръчки бе един от коментираните и влезе в книгата Капитализъм 4.1 Бизнесът, издателство ФорКом. След Кръглата маса, се проведе делова среща на г-н Георги Чернев с вицепремиера г-жа Даниела Бобева за да бъдат обсъдени поставените от бизнеса проблеми.

Какви са проблемите на бизнеса, когато участва в търгове за обществени поръчки?

1.Ялови търгове.

a.Когато от кандидатстващия е извършена сериозна подготовка и са вложени разходи за участие в търга: предварителна организация на производствени, човешки и финансови ресурси, проектографици за производство и логистика, предварителни договори за количества и фиксирани цени за основни материали, транспорт и други, калкулации, внесени банкови гаранции и се стигне до това Възложителят да анулира конкурса, то трябва да бъде поета от Възложителя отговорност, в това число и финансова.

b.Стойността на изискуемите в тръжните документации и изготвяните от всеки участник образци и мостри да бъде декларирана в частта на техническото задание. При отмяна на тръжната процедура по вина на Възложителя, тези суми да бъдат върнати на участниците, заедно с връщането на гаранциите за участие с разходите по учредяването им. Гаранциите за участие, когато са под формата на паричен превод, да бъдат връщани с полагащите се лихви за срока, през който съответната сума е била на разположение при Възложителя.

2.Некачествени критерии за класиране.

a.Възложителят да се обръща към експерти,предложени от Браншовите организации, за условията за организиране, провеждане и контрол на обществени поръчки. Експерти са необходими при всички фази на конкурса, в това число и при подготовката на тръжните книжа и на критериите за оценка на предложението и след приключване на обекта на търга за да бъде направен анализ на изпълнението. В тази последна фаза има много нарушения. Бизнесът счита, че все още са твърде малко критериите за оценка и класиране, базирани на най-добро съотношение на цена към качество.

b.Критериите за подбор, включващи минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация на кандидата или участника. За избягване на случаите, когато участниците декларират, но в действителност не отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности (собствени или наети машини и съоръжения) и квалификация на персонала на кандидата или участника санеобходими експерти – виж точка а. Тези експерти да бъдат включвани в състава на комисиите и да им бъде осигурена възможност за проверки както на документите, на място в производствените помещения на участника, проверки на изпълнението.

c.Показателите за оценка да се отнасят до качеството на офертата. Съгласно определението за „икономически най-изгодна оферта”, показателите и тяхната тежест трябва да са пряко свързани с предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

3.Банкови гаранции.

Банковите гаранции изисквани от Изпълнителя да са в разумни граници.

4.Забавени плащания.

Това е постоянен проблем за Изпълнителите, водещ след себе си и до междуфирмената задлъжнялост, забавени заплати, удължаване на срока на обръщаемост на оборотните средства и загуби за Изпълнителя.

a.Когато се забавят договорени авансови и междинни плащания да бъдат предвидени парични неустойки и отместване срокове на изпълнение. При отчитане на увреден производствен ритъм и натоварване на мощности отместените срокове да бъдат по-големи от срока на забавата.

b.Когато се бавят окончателни плащания от Възложителя, в законодателство да бъдат предвидени неустойки, включващи и наказателни лихви.

c.Да се транспонират в нашето законодателство изискванията на Евродиректива 2011/7/ЕС за забавените плащания,с цел да се ликвидира постепенно голямата междуфирмена задлъжнялост.Крайния срок за нейното въвъждане за България беше 16март 2013 г.

5.Договорите за изпълнение да бъдат паритетни за страните.

a.Всяко неизпълнение и дефект – било то в срок, качество на техническо задание, качество на първична информация от възложителя или на вложени материали от изпълнителя, както и забавени нечии задължения, – да бъде съпроводено с неустойки за виновната страна, а не само за бизнеса.

b.Гаранциите за изпълнението да бъдат договорени със срокове и плащания.

c.Да бъде отчетливо проследявано наличието на авторско право и липсата на колизии със ЗАПСП. Ползването на нечии авторски права от Изпълнител или Възложител да бъде съответно оповестено в тръжните книжа или офертата, както и декларативно за наличие на договор с авторите.

6.Договорите да бъдат огледално застраховани от страните.

a.При Възложителя. При спор за избор на изпълнител с отместване на срокове. При щети, предизвикани от поведение на Изпълнителя.

b.При Изпълнителя. За производствени и логистични рискове. За щети, предизвикани от поведение на Възложителя.

7.Документацията по обявяването и провеждането на всеки търг, както и по изпълнението му да бъде публикувана на сайта на Възложителя.

Софийска търговско-промишлена камара ще изпрати с писмо до г-жа Даниела Бобева, до АОП, до Браншовите организации, участвали в Кръглата маса Бизнесът поставените по-горе проблеми свързани с организирането, провеждането и контрола в обществените поръчки. Институциите ще бъдат уведомени за практиката на Търговски вестник да бъдат автоматично номинирани за Златен охлюв онези представители на институции, които забавят отговора на отправените към тях въпроси и за това, че самите отговори ще бъдат публикувани в специална книга капитализъм 4.1 Правителството.


 
Рейтинг

12345
Обществени поръчки | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД