Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Давностни срокове
26 Ноември 2013 г. - 07:14 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Адв. Мариана Митова за давностните срокове...

Давностни срокове

Адв. Мариана Митова за давностните срокове. Добре е да познаваме правата си. В настоящата студия ще разгледам случаите, при които можем да черпим права от бездействието на административнонакзващите органи и правото ни да се позовем пред тях на изтекла погасителна давност. Тези права произтичат от редица законови разпоредби, но в тази статия ще разгледаме давностните срокове съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ . В него са определени общите правила за административните нарушения и наказания, реда по който се установяват административните нарушения, начините за налагане и изпълнение на административните наказания. Ще разгледаме какви гаранции предоставя ЗАНН за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите. Тези права са вид законова гаранция за бездействието на самия издавщ акта, респективно съставящият наказателното постановление наказващ орган. Това бездействие е свързано с ненавременните действия предприети за събиране на глобите по съставеното наказателно постановление и влизането му в сила, т.е. това води до невъзможността от ненавременното прилагане на наказанието в предвидените в закона срокове с изтичането на които наказанието се погасява по давност. В това изложение ще Ви запозная с давностните срокове приложими при съставено наказателно постановление, санкциите глоба и др.. Ще разгледаме случаите, в които можете да черпите права от бездействието на тези органи. Освен наказателните постановления издавани от КАТ към водачите на автомобили, такива са и накзателното постановление издадено от страна на Комисия за защита на личните данни, Комисията зазащита на потребителите, отдел „Приходи”, от Общини, Дирекции, директора на НАП, включително от ДАИ за водачите на таскиметрови услуги, превозвачи и други или най-общо казано това са всички глоби наложени съгласно нормите на Закона за административните  нарушения и наказания /ЗАНН/.

Целта за налагане на административните наказания е поправително-превантивна. Най-напред се цели да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и не на последно място да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. Административнонаказателната отговорност може да бъде само лична.

При всяко административно нарушение се прилага онзи нормативен акт, който е бил в сила по време на извършване на нарушението. Въпреки това, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, които са по-леко наказуеми се прилага онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

Често изниква въпроса може ли да се наказва повторно за едно и също нарушение? Отговорът се съдържа императивно в разпоредбата на чл. 17. от ЗАНН-„..никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда...”

Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Видовете административни наказания откриваме в правната уредба на чл.13 от ЗАНН. Съгласно Закона предвидените наказания за извършено административно нарушение могат да бъдат: обществено порицание /общественото порицание за извършеното нарушение се изразява в публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува/.; глоба /глобата е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума/ ; временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност/лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението/. Това наказание не може да се налага със срок по-малък от един месец и продължителността му не може да бъде за срок по-дълъг отдве години. За нарушения, свързани с безопасността на движението при употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество е с максимален срок до пет години. Добре е да се знае,че то не засяга придобитата правоспособност освен в случаите, предвидени в съответния закон или указ. Както видяхте по-горе при извършени в едно деяние няколко различни административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват по отделно за всяко едно от тях.

Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Към административно наказателната преписка задължително се прилага акта. Без приложен акт производство не се образува, освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган.

Правото да налагат административни наказания имат ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение. Ръководителите могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет.; длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ; съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.

Неведнъж сме разглеждали давността. Или всяко нещо е „обвързано” с времето. За това и ЗАНН предвижда срокове след изтичането на които наложеното наказание,ако не бъде изпълнено или глобата не бъде събрана заинтересованото лице да може да се позове пред административнонаказващия орган и да откаже събиране на глобата или изпъклнение на наложеното наказание, позовавайки сена изтеклата погасителна давност.

СРОК ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО ПО ДАВНОСТ

Видовете давност са абсолютна погасителна давност и обикновена, като по-долу ще се спра на съществените различия между двете.

За абсолютна погасителна давност ще говорим във всички случаи в които е съставено наказателно постановление и наложената дължима глоба по него не е събрана или наложеното наказание не е изпълнено в определения за това срок. Тази давност е тригодишна.

В случай, че в законово определения данвостен срок паричната глоба, обективирана в издаденото наказателнопостановление /НП/ небъдесъбрана от издаващите постановлението органи по предвидения законов ред, деецът има право даоткаже да заплати дължимата сума. Позволявам си да Ви напомня едно важно правило: ДАВНОСТТА НЕ СЕ ПРИЛАГА НИКОГА СЛУЖЕБНО! ВИЕ ТРЯБВА САМИ ДА СЕ ПОЗОВЕТЕ НА НЕЯ ПРЕД ОРГАНА ИЗДАЛ НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ или пред съд. Как би могло да се случи това? С едно искане адресирано от Вас до административнонаказващия орган, в свободен текст и писмена форма заявявате, че по отношение на задължението да платите, отказвате да извършите това свое задължение, тъйкато желаете да се ползвате от предвидената в закона възможност да откажете плащането, поради наличие на изтекла погасителна давност, считано от датата на която постановлението е съставено. Добре е да знаете, че във всички случаи на прилагане на изтеклата погасителнадавност задължението Ви продължава да стои висящо, но с изтичане на този срок Вие можете да платите само по Ваша воля, тъй като няма законов механизъм да бъдете накарани да заплатите дори чрез съд. Нещо повече- с давностните срокове законодателят наказва самия кредитор за неговото бездействие,т.е. за това че той не е заинтересован да съблюдава срока в който може да търси своето вземане или изпълнение на дадено действие. Или най-кратко казано вземането е погасено по давност, тъй като макар и изискуемо и дължимо за него се прилага института на погасителната давност.

Без значение е дали срокът е спиран или прекъсван с изтичането на три годишният срок говорим за наличие на изтекла абсолютна давност. За това можем да кажем, че при този вид давност няма значение дали са спирани от съда или органа сроковете или са били прекъсвани, за да започва да тече нова давност.

Не така стои въпросът с обикновената давност. Именно тук е съществената разлика между тях. Абсолютната давност се различаваотобикновеннатапотова, ченейният период е независим от спирането и прекъсването на сроковете.

Три годишен е срокът в който е на лице абсолютната погасителна давност за административно наказателно преследване, считано от датата на извършване на престъплението без оглед на това в каква фаза се намира /обжалване,въззивно обжалване и т.н./

Важно еда знаете, чеследизтичанетона този три годишен период,считано от датата наизвършваненасъответнотопрестъпление административно наказателнотопроизводство е незаконосъобразно и веченеможедапродължи пораждайки съответните правни последици за извършителят.

В разпоредбата на чл.82 от ЗАНН са обективирани сроковете приложими за давността. Съгласно ал.1 административното наказание не се изпълнява, ако саизтекли: две години, когато наложеното наказание е глоба; шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; тримесеца, когато наложеното наказание е обществено порицание. В ал.2 са сроковете в които се спира и прекъсва давността и случаите в които започва да тече нова давност:давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежнитеоргани, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността започва да тече нова давност. В алинея 3 е абсолютната давност: „...независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.. (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал.1 е образувано изпълнително производство.Това се отнася и за висящите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алинея в сила. Тези текстове показват, че волята на законодателя е не само да се изпълнява всяко едно наказание, а и представляващите държавата органи да бъдат санкционирани за своето бездесйтвие, за безотговорността да изпълнят наказанието или съберат паричната сума за глоба.

Ако все пак сте добросъвестен гражданин, заплатил своята глоба, но въпреки това сте получил съобщение от държавен или частен съдебен изпълнител за образвуано изпълнително производство, можете да поискате прекратяване на изпълнителното дело като представите пред съдебния изпълнител платежен документ, с който удостоверявате извършеното плащане. Разбира се, ако сте претърпели вреди в резултат на образуваното изпълнително производство-имуществени или неимуществени можете да потърсите правата си по ЗОДОВ.

Адв. Мариана Митова


 
Рейтинг

12345
Давностни срокове | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД