Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Мутант
10 Април 2011 г. - 18:53 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Отношението към Бялата книга за спорта стана нещо като демаркационна линия между новото и старото...

Мутант

През 2005 год. Европейската Комисия издаде „Бяла книга за спорта” и като приложение към нея - „План за действие „Пиер дьо Кубертен”. За формирането и осъществяването на спортна политика няма задължителни норми на европейско ниво, поради което Бялата книга има информационен и препоръчителен характер. Написаното в нея не е обвързващо за членовете на Европейския Съюз. В Бялата книга последователно са проведени европейските ценности за свободно движение на хора, стоки и капитали, за зачитане на демократичните норми и свободи. Ето защо срещу нея веднага се изправиха редица национални и международни спортни федерации, начело с Международния олимпийски комитет. Те от десетилетия са свикнали да се разпореждат безконтролно със съдбата и живота на спортистите, използвайки властови инструментариум съставен от лицензии, такси, разрешителни и забранителни режими, финансови схеми и административни механизми, права на трансфери и медийно излъчване на спортните състезания. Отношението към Бялата книга за спорта стана нещо като демаркационна линия между новото и старото, между прогресивното и закостенялото, между демокрацията и тоталитарното управление. Радващото в случая е, че европейските институции и държавите-членки на ЕС са позитивната и градивно мислещата страна. В сайта на МФВС е представена и българската правителствена „Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта 2010 – 2020 год.”. Още от пръв прочит става ясно, че съдържанието на българската национална стратегия е пълна противоположност на позициите, отразени в европейската Бяла книга за спорта. Коренно са различни понятийният апарат, подходът към анализа на фактите и процесите, ъгълът на разглеждане на проблемите и тяхното същностно формулиране,разбирането за посоката на развитие. България се нарежда на страната на отрицателите на Бялата книга. Това предопределя и бъдещето развитие на българския спорт в направление несъвпадащо с европейските представи и посоки. Неправилната стратегия предпоставя все по-засилващите се различия с останалите държави-членки на ЕС, все по-разтваряща се ножица между нивото и качеството на спорта в България и в другите европейски страни. Черешката върху тортата са публичните изявления на спортния министър Нейков, който твърди, че „Брюксел утвърди нашата стратегия”. Не е само това правителството, което е бавило и отлагало реформите в спортапрез годините на прехода. Спортът остана единствената изцяло нереформирана област на държавното управление, и за това са отговорни всички досегашни управляващи.

Централизиран модел на държавна спортна политика се прилага в страни като Китай, Корея, Руската Федерация, редица страни от ОНД, Азия и Африка. Характеризира се с преобладаваща държавна собственост върху спортните обекти и съоръжения и доминиращо държавно финансиране на всички дейности. Съществува строга йерархичност по веригата: държава – федерация – клуб – спортист, силни регулации за треньори, съдии и спортни деятели. Изгражда се верига от специализирани средни училища като банка кадри за елитен спорт, мрежа от институции за научно, медицински и образователно обезпечаване на спорта. Този модел е доказал с годините, че позволява успешно да се развива спорта. Има обаче един огромен недостатък – изисква прекалено голямо бюджетно финансиране. Поради което съвременната управленска теория би го определила като остарял, неефективен и нерационален.

Децентрализиран модел на държавна спортна политика се прилага в страни като Словения, Германия, САЩ, с различни национални особености – в другите страни от ЕС. Характеризира се с липса на държавна собственост върху спортните обекти и съоръжения, селективно и частично държавно финансиране на избрани дейности. Силно е навлизането на достиженията на информационните и комуникационни технологии в спорта. Няма безгранична власт на спортните федерации, всички спортни субекти са равноправни с държавата и водят активен диалог с нея. Регулациите за треньори, съдии и спортни деятели и правилата за тяхната дейност са либерализирани. Държавата целево подпомага редица организации за научно, медицински и образователно обезпечаване на спорта. И този модел е доказал с годините, че позволява успешно да се развива спорта. Това е моделът на бъдещето, който е отразен концептуално и в европейската Бяла книга за спорта. Нашата национална стратегия отрича генерално подобна концепция, и тук се корени пълното разминаване на ГЕРБ с европейските реалности и модерните виждания.

Независимо от разликата в моделите, универсално навсякъде по света е възприемането на важната социална роля на спорта. Държавната спортна политика е призвана да решава много сериозни въпроси, като: борбата с обездвижването, затлъстяването, тютюнопушенето, употребата на наркотици и превенцията на детската и младежката престъпност. Спортът осигурява възпитание в редица добродетели, в дух на екипност, коректност и състезателност в живота, и затова несъмнено е важен за обществото.

Днешният български модел на държавна спортна политика може да бъде определен като уродлив мутант на централизирания модел за управление на спорта. През годините на прехода се зароди едно изключително опасно явление в ръководството на спортните организации – там навлязоха масово представители на сивия и черния икономически сектори, участници в силови групировки, жадни за слава политици, олигарси и местни феодали. Те се сраснаха със съществуващата спортна номенклатура, и така създадената симбиоза генерира качествено нов вид отношения и връзки в спорта.

Елементи от спортната действителност по време на прехода: Спортисти осигурявани на 240 лв. заплата, които се возят на автомобили за стотици хиляди левове; Избягване на данъци чрез изплащане на големи парични суми като командировъчни пари; Получени бюджетни целеви субсидии се разходват безконтролно и безнаказано за дейности със съвсем друго предназначение; Публично са известни многобройни факти на двойно финансиране на едни и същи разходи и липса на финансов контрол от страна на държавата; На общи събрания на федерации кандидати за президенти влизат в заседателната зала, придружени от една дузина дебеловрати помощници, призвани да „респектират” и „убеждават” делегатите.

Политическите партии се стараят да поддържат топли отношения със спортните ръководители и открито търсят дивиденти от привличането на известни лица измежду изявените спортисти. Привличането на отлични спортисти и изявени спортни деятели в държавното управление на спорта обаче не прави автоматически от тях добри мениджъри.

При ежегодно нарастваща сума на държавните субсидии финансовите нарушения в спорта са по-скоро правило, а проверките от страна на държавата са по-скоро случайни и инцидентни. Установена практика е разкритите случаи на нецелева употреба на бюджетни средства да остават ненаказани, а дължими суми към държавата да не се търсят интензивно и ефективно. Бюджетните средства за развитие на спорта се предоставят в условията на конфликт на интереси. В специализираната администрация на МФВС един служител отговаря за няколко спортни федерации, като организира и договорирането, и отчитането на средствата. Явно и открито не се спазват европейските изисквания кандидатстването и оценяването на проектите да са разделени структурно от мониторинга на изпълнението и от контрола по отчетите на договорите. Лобисткото разпределение на финансовите средства от държавния бюджет се узаконява чрез формални комисии, в които чиновниците негласно изпълняват указанията на политическото ръководство на кой колко да се даде от държавната субсидия. Разпределението на бюджетните средства за българския спорт практически се извършва от малка група политически овластени лица, в условията на пълна непрозрачност и конспиративност. За неполучилите политическа благословия спортни организации се очертава мрачно и мизерно бъдеще.

Копирайки държавния модел на управление, ръководствата на българските спортни федерации са установили и поддържат безгранична власт над спортните клубове. С много малки изключения спортните клубове изцяло зависят във финансов, организационен, лицензионен и трансферен план от милостта на тесен кръг ръководители на ресорната федерация. Милостта на ръководството се печели чрез периодично участие в общи събрания на федерациите, където представителите на клубовете се явяват за да узаконят предварително взети решения, както и за да изберат предварително посочени ръководители на съответния спорт.

В бюджета на МФВС за 2010 г. за т.нар. „високо спортно майсторство” (програми „Олимпийска подготовка” и „Спорт за високи постижения”) е предвидено финансиране в размер на 51 814,9 хил. лева, а за масовия спорт (програми „Спорт за учащи” и „Спорт в свободното време”) са предвидени 6 748 хил. лева. Аналогични суми са предвидени от спортния министър на ГЕРБ и в бюджетната прогноза 2010 – 2012 г. Видно е от тези цифри, че средствата за финансиране на елитния спорт спрямо тези за финансиране на масовия спорт в България са в съотношение 7,6 към 1. В развитите държави на ЕС това съотношение е точно обратното! Затова техните нации са здрави, жизнени и работоспособни, а българите все повече са кекави, затлъстели и обездвижени. Това не е чисто спортен въпрос, а стратегически въпрос за развитието на човешкия капитал на страната. И затова трябва да се решава не от спортни деятели, а на най-високо политическо ниво. Изследвания на австрийски учени доказаха още през 2007 год., че 1 евро вложено в развитие на масовия спорт спестява впоследствие 2 евро вложения в здравеопазването.

 

Какво се случва у нас през последните две години: 90% чистка на висшите държавни служители.В началото на месец юли 2009 год. в спортното ведомство работят следните висши държавни служители: Антон Попов – главен секретар, Емил Миланов – началник инспекторат, Галина Чернева – директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”, Елка Васева – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности”, Радослав Янкулов – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, Николай Иванов – директор на дирекция „Европейска координация и международна дейност”, Красимира Бунджулова – директор на дирекция „Спорт за учащи и спорт в свободното време”, Иван Евстатиев – директор на дирекция „Спорт за високи постижения”, Румен Кисьов – директор на дирекция „Държавна собственост” и Боряна Паунчева – директор на дирекция „Научно и медицинско обслужване” – общо 10 души. От тях към днешна дата на работа е останала само Красимира Бунджулова, 9 души са изхвърлени. Процедурите са различни, общото е само едно - жесток политически натиск върху тези хора, за да си отидат.Ако някой от изгонените висши държавни служители е бил корумпиран, то би следвало да бъде предаден на компетентните органи за разследване. Такива данни до момента няма, поради което друго определение освен „груба политическа чистка” за тази порочна практика няма. Резултатът от тази чистка е ясен – насаждане на сковаващ страх в оцелелите от уволнения служители и ликвидиране на административния потенциал на страната. Роднински и щуробаджанашки назначения. В статия в брой 6 за 2010 год. нав-к „168 часа” озаглавена „Роднини в спортното министерство” и в статия във вестник „Сега” от 15 февруари озаглавена „Кой кум, кой сват в спортното министерство” е отразено, че министър Свилен Нейков е кум на началника на кабинета си Каролина Зографова. В знак на добри чувства към кумицата си, той е назначил съпруга й (т.е. кумеца си) Петър Зографов за директор на дирекция в министерството.

Шуробаджанащината е специфична, особено опасна и грозна форма на корупция и търговия с влияние. Лошата новина за спорта е, че се е настанила трайно и удобно в спортното министерство.

Най-правилният подход е цялостно пренаписване на стратегията и ориентиране на страната към приемането на принципно нов децентрализиран модел на държавната спортна политика. Реалностите изискват ГЕРБ да признае открито концептуалният си провал, да смени цялостно сегашното политическо ръководство на МФВС и да подкрепи ново ръководство за провеждането на отдавна отлаганите реформи. Отсега е ясно, че това няма да стане, защото ГЕРБ по принцип никога не греши, и по правило никога не признава грешки.

Най-реалистично е да се мисли, че под напора на общественото мнение правителството поне ще внедри елементи на нов европейски тип финансиране в спорта. В това направление няколко неща са необходими в дейността на МФВС:

1. Прилагане на ясна, точна и строга финансова дисциплина и ефективен финансов контрол

Стриктната финансова дисциплина е основата на европейския начин на мислене и планиране във всяка една област.

Възможно е веднага да се адаптират подробно разработените и разполагаеми изисквания на Европейската комисия, като се оформят, утвърдят и обнародват следните документи:

● общи условия за получаване на публична финансова помощ в областта на спорта;

● типов формуляр за кандидатстване с проект;

● типов проект за договор, с приложени образци на бюджет и отчет /междинен и краен, съдържателен и финансов/;

За кандидатстване за публична финансова помощ би трябвало да се представят задължително и удостоверение за актуално състояние, както и удостоверение от НАП за липса на задължения на кандидатстващата организация към държавния бюджет.

Следва да се възложи на инспектората и на специализираната администрация в МФВС ревизирането на място на дейностите и отчетността по най-малко 25% от сключените договори годишно.

Юридическите лица, които не са отчели съдържателно и финансово сключените договори от предходни периоди следва да бъдат лишени от държавно финансиране – до датата на представяне на пълните отчети.

 

2. Прилагане на основните принципи и условия на европейски тип финансиране

За получаване на публично финансиране спортните организации следва да кандидатстват с проекти по годишните програми на министерството.

Европейският тип финансиране предполага:

● осигуряване на публично финансиране в обем до 75% - 85% от разходите по всеки проект, останалите разходи да се покриват за сметка на кандидатстващата организация и/или други спонсори;

● превод на 75% аванс по договореното финансиране, и 25% след представянето и одобряването на всички отчети /съдържателни и финансови/;

● непризнаване за разход на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваните суми и приспадането им от финалното плащане по проекта;

● лична отговорност от представляващото юридическо лице за съхраняване минимум 5 /пет/ години на цялата проектна документация;

Принципите и условията за финансиране на спортните организации засега са останали на равнището на ХХ век. Предстои тежък процес на тяхното мъчително пазарно преобразуване.

 

3. Прилагане на програмно – проектния подход на финансиране на спорта

Европейският тип финансиране предполага ясно ориентиране по веригата: обществени потребности – правилно целеполагане – ефективна дейност – очакван краен резултат.

Досегашният подход на програмирането в областта на високото спортно майсторство предполагаше очаквания резултат да се измерва с брой медали на олимпиада, световно или европейско първенство. Това доведе до фетишизиране, до разходване на милиони лева за 1 – 2 медала като краен резултат. По тази система след спечелилите спортисти закономерно не идва ново поколение.

Модерният европейски подход предполага очаквания резултат да се измерва примерно с показатели от вида:

● сравнителна характеристика на общата физическа подготовка, функционалните и психо-техническите параметри на състезателите /измерими с текущи отчети от комплексни медицински изследвания на всеки 3 – 6 месеца/;

● сравнителна характеристика на честотата и качеството на спортните изяви и резултатите на състезателите и отборите /измерими на всеки 3 – 6 месеца/.

Такива са примерните показатели за включване като изискване по програмите, които да послужат като основа на съдържателните отчети на всеки един проект и договор.

В повечето страни и спортове по света и в Европа, високото спортно майсторство е поставено изцяло на професионална основа и не се финансира пряко от държавата. В този смисъл преминаването към европейски тип финансиране не е просто промяна в модела на разпределението на ресурсите, а преминаване на спортните дейности от парниковив пазарни условия.

 

4. Прилагане на нов тип връзки с обществеността

Преминаването към модерен европейски тип финансиране ще бъде изключително труден процес за спортните клубове и федерации.

Голяма част от тях са свикнали да получават без никакви условия гарантирано държавно финансиране. Опитите чрез европейския програмно-проектен модел да бъдат накарани да работят и доказват резултати ще предизвикат остри реакции.

За обезпечаване на трудния процес на прехода на спортното финансиране на пазарни основи е необходимо незабавното огласяване на:

● федерации и клубове, които не са отчели предишни договори с министерството, както и информиране на българската общественост за спирането на държавното финансиране към тях до датата на пълното им отчитане;

● организации спечелили проекти, както и точната сума на публичното финансиране;

● междинните и крайните съдържателни и финансови отчети по всички договори;

● резултатите от направените от министерството финансови ревизии и проверки.

 

 

Българското общество с право очаква от управляващите най-накрая да излязат от посоката на пътя който води за никъде, и да насочат българския спорт по нов път -към европейските хоризонти.

 

Николай Иванов, Изпълнителен директор на фондация „Грижа за утре”

n.ivanov;@</SPAN>care-bulgaria.org

 


 
12345
Мутант | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД