Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Жени предприемачи
08 Април 2011 г. - 17:05 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Намалиха изискващия се минимален приход от продажби на 1 милион лева ...

Жени предприемачи

Във връзка с Националния конкурс жена предприемач и жена мениджър на 2010 година, Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България проучи мнението на компаниите относно приложимостта на критериите за допустимост В условията на икономическа криза, чиито негативни ефекти продължават да влияят неблагоприятно на финансовите показатели на работещите фирми в България се оказа, че голяма част от тях не възприемат изискването за реализиране на положителен финансов резултат през последните 2 години. Организаторите се съобразиха с това и актуализираха критериите като анулираха това изискване и в допълнение намалиха изискващия се минимален приход от продажби на 1 милион лева.

 

Критерии:за участие в конкурса.

 

Минимални изисквания към фирмите участници за допускане до участие в първи етап:

1.Приходи от продажби на продукция, стоки или услуги минимум 1 милион лева (удостоверява се чрез финансовите отчети за 2009 и 2010);

2.Липса на данъчни задължения към държавата (удостоверява се с документ издаден от НАП).

3.Профил на компанията на която сте собственик или мениджър, който да съдържа:

-Фирмена/и регистрация/и;

-Централен офис, управление и представителства;

-Дейност – търговия, производство, услуги и др.;

-Брой заети лица в компанията - средносписъчен състав;

-Собственост;

-Предмет на дейността на фирмата управлявана от собственика или мениджъра, наличие на внедрена/и и работеща/и система/и за управление на качеството, инвестиции вложени в офиси, производствени халета, технологии, машини, софтуер, подобряване условията на труд и др.

Забележка:За жените, които се състезават в конкурса в категорияЖЕНА МЕНИДЖЪРизискването е да бъдат управители на целия бизнес, а в категория ЖЕНА ПРЕДПРИЕМАЧ да притежават и контролиратпоне 50% от дяловете и/или акциите на дружеството, или да имат право на глас в управителния орган.

 

Втори етап: Събеседване с журито за допуснатите от първи етап кандидатки относно наличие на добри управленски практики за управлението на тяхната компания и човешкия капитал.

 

 

Необходими документи за участие:

 

    1. Финансов отчет за 2009 и 2010 г. на компанията, в това число отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2009 и 2010;
    2. Документ от НАП удостоверяващ липсата на данъчни задължения;
    3. Автобиография;
    4. Профил на компанията
    5. Декларация – Приложение 1

Награди:Пластика на Вежди Рашидов за голямата награда ЖЕНА ПРЕДПРИЕМАЧ НА 2010 ГОДИНА

Статуетка на Ставри Калинов за голямата награда ЖЕНА МЕНИДЖЪР НА 2010 ГОДИНА

Съпътстващи специални награди от съответните министерства

 

 

 

Дата на провеждане на заключителния етап:

19 май 2011 г., 19.00 часа, зала „Роял”, хотел „Шератон”

 

Документи за участие се приемат на адрес:

Клуб на женитепредприемачи и мениджъри в България

ул. „Петър Панайотов” № 12А

1204 София

лично или чрез куриер/поща с обратна разписка,

както и на електронната поща на клуба wemb.club@gmail.com

 

За контакт: г-жа Мила Фишекова 0888 416 711

Тел. 02 / 9382 782; 8363 306

Факс: 02 / 8363 318

 

 

Краен срок за получаване на документи за участие:30.04.2011 г.

Важи пощенското клеймо!

 

Мариана Печеян – Председател

Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България

0888 56 39 69

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ...........................................................................................................

 

Подписвайки този документ, декларирам, че предоставям и ще предоставям напълно доброволно горните данни, с оглед участието ми в националния конкурс ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ И ЖЕНА-МЕНИДЖЪР НА 2010 ГОДИНА.

С настоящото заявявам съгласието си предоставените от мен данни да бъдат използвани при извършването на оценката за избор на ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ И ЖЕНА-МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА.

 

 

Дата и място: .........................................Подпис: ......................................


 
12345
Жени предприемачи | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД