Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Taкса смет - открито писмо
29 Януари 2011 г. - 18:06 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Oбщинският съветник от Пловдив инж. Любозар Фратев изпрати открито писмо до кмета на Пловдив г-н Славчо Атанасов. В него той заяви, че е сериозно обезпокоен факта, че все още не е внесена за обсъждане и приемане от Общинския съвет план-сметката за такса смет...


 

Такса смет – открито писмо


Моля да разпоредите на длъжностите лица, в чиито професионални задължения влиза изготвянето на тази план-сметка, да я изготвят и внесат в ОС спешно с оглед приемането й да стане до края на месец януари, защото същите лица са държавни служители и възнагражденията им се заплащат от всички нас –гражданите и фирмите.

Предлагам предложението за план-сметка за 2011 г. да се внесе като извънредна точка в дневния ред на заседанието на ОС на 28 т.м. или да се свика извънредно заседание за обсъждане и приемането й в предвидения от закона срок – 31 януари.

Като аргументи за предложението си и препоръки за законосъобразността при изготвяне на План-сметката, бих желал да Ви припомня следното:

- що се касае до начина на определяне размера на ТБО, чл. 67, ал.1 ЗМДТ изисква това да става според количеството на битовите отпадъци. Битовият отпадък се генерира от данъчнозадълженото лице /по ЗМДТ/, но при таксата за ТБО, всеки задължен, следва да е наясно с “цената”, със “себестойността” на услугите, за които заплаща съответната такса.

- Съгласно чл.66, ал.1 ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи: за

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други,

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им,

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии.

Одобряването на план - сметка за разходите за битови отпадъци представлява необходима предпоставка за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и е елемент от процедурата по приемане на решението на общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

През 2009 г. над сто граждани и фирми оспориха решение №8, взето с протокол № 1 от 22.01.2009 г. , с което Общинският съвет утвърди План-сметката за приходите и разходите заподдържане на чистотата, сметоизвозването и сметосъбирането за 2009 г.

Пловдивският Административен съд се произнесе с решение по това дело и отмени решение №8 от 22.01.2009 г. на Общински съвет Пловдив като незаконно. В мотивната част на решението изрично е посочено, че в план-сметката са включени разходи, които по законова дефиниция не се покриват от ТБО.

И в одитния доклад на Сметната палата за 2009 г. се констатира, че в утвърденатаПлан-сметка за такса битови отпадъци са предвидени разходи, които са извън обхвата на императивно и изчерпателно посочените в чл. 66 ЗМДТ разходи. С отчитане и на тази констатация, неправомерно са разходвани следните средства:

-722 271 лв. за извозване на строителни отпадъци;.

- 189 026 лв. за приемане и депониране на строителни отпадъци в „Изчерпана баластиера” с. Първенец ;

- 2 738 994 лв. за изграждане на регионална инсталация за изгаряне на болничните отпадъци ( инсинератор).

- 10 000 лв. платена санкция, наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на депото за твърди битови отпадъци край с. Цалапица;

 

С решение 463, взето с протокол №23 от 17.12.2009 г. Общинският съвет Пловдив утвърди План-сметката за приходите и разходите заподдържане на чистотата, сметоизвозването и сметосъбирането за 2010 г. и определи местните такси за битови отпадъци на територията на Община Пловдив за 2010 г.

Констатираната от Сметната палата незаконосъобразност на план-сметката на 2009 г. рецидивира и през 2010 г. И това е така, защото в План-сметкатаза 2010 г. отново неправомерно са включени следните разходи:

- 141 728 лв. за охрана на обект „Депо за неопасни отпадъци” с. Цалапица;

-50 000 лв. за поддържане на пътя от Пазарджишко шосе до обект „Депо за неопасни отпадъци”, с. Цалапица;

-25 000 лв. за подготовка на концесия за оползотворяване на биогаза от обект Депо за неопасни отпадъци” с. Цалапица;

- 800 000 лв. за претоварна станция;

- 700 000 лв. за почистване и поддържане на дъждоприемните шахти;

които също не подлежат на възстановяване от такса битови отпадъци.

 

Незаконосъобразното определяне на разходната част на План-сметката влече и незаконосъобразно планиране на необходимите приходи, а отук и определяне на дължимите такси в неправомерно завишен размер.

 

Горното доказва по несъмнен начин сериозното ми опасение, че ако общинската администрация не изготви план-сметка за 2011 г., и то съответна на ЗАКОНА, респ. Общинският съвет не утвърди същата и не приеме актуално решение за дължимите през тази години такси битови отпадъци, населението на Обшина Пловдив и фирмите със седалище в Пловдив ще заплатят такси, равни на таксите през 2010 г., които очевидно не съответстват на обективните необходимо-присъщи разходи.

 

При изготвяне на план-сметката за 2011 г. приходната й част трябва да се съобрази със сумата на преходния остатък от 2010 г. в размер на 3858 х.лв., а разходната част да се намали със сумата на неправомерно разходваните средства по план-сметката за 2010 г./вж. по-горе/; Следва да се констатира и размерът на несъбраните такси ТБО за минали периоди, от дирекция МДТТБО, като се анализират причините за това.

Апелирам също така, при подготовката на предложението за определянето на ТБО за 2011 г. да се търси изравняване на таксите за фирмите с тези за физическите лица, с което ще се изпълнят и препоръките на ЕС.

 

Незаконосъобразно е администрацията да черпи права от собственото си неправомерно поведение и бездействие, което противоречи на целта и разума на закона, а така също и на разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от АПК, според която когато с административен акт се засягат права или се създават задължения за граждани или за организации, прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на закона.

 

Затова Ви призовавам да изпълните ангажимента си ДА УПРАВЛЯВАТЕ СПРАВЕДЛИВО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО при определяне таксите за битови отпадъци, които ще заплащат пловдивчани и пловдивският бизнес, на чиито гласове вероятно ще искате да разчитате в предстоящите избори.

 

С уважение, инж. Любозар Фратев, общински съветник

 

 

 

 

 


 
Рейтинг

12345
Taкса смет - открито писмо | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД