Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Протестна декларация
29 Януари 2011 г. - 17:44 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Софийска камара и „Търговски вестник“ писаха за действията на държавната агенцияза подкрепа на МСП. Сега публикуваме ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, която ни изпратиха недоволни фирми кандидати или консултанти по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - Процедура BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти...

Протестна декларация

Още в първите редове от нашата Протестна декларация изразяваме, че целите ни в никакъв случай не са политически и той не е насочен към правителството или политически личности. Нещо повече, ние отчитаме положителните резултати от изпълнението на редица други програми и проекти. Но за българския бизнес Оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е единствената възможност за инвестиции и развитие на фирмите, а тя не може да се похвали с успехи! Въпреки, че в последно време бяха направени някои съществени положителни промени в условията за кандидатстване, в документите и процедурите останаха редица пороци.

Всички ние, официални представители на отстранени до 17.01.2011 г. от следващо участие в процедурата, с подписването на тази Декларация, изразяваме поредно възмущение и настояваме за преразглеждане на решението. Основанията ни за това са констатирани от нас и посочени по-долу явни пороци в документацията, в процедурите, в критериите и свързаните с това оценки и окончателни решения. Кои са тези пороци?

 1. Предварително определените Критерии и Методика за оценка на проектните предложения не създават условия за предписания в Насоките “конкурентен подбор” на проектните предложения. Методиката за оценка дава приоритет на формалните изисквания (вид и форма на придружителни документи, наличие на определени атрибути като подписи, печати, декларации, преводи и др.), пред техническото съдържание и предвижданите финансови ефекти. Такива са изискванията в Критериите и методиката за оценка (Приложение З), които предписват условия за отхвърляне “единствено на основание” на отсъствие на печат, подпис или надпис “Вярно с оригинала”, отсъствие на справка, наличие на поправима в следващ момент техническа грешка (например в бюджета или в друг документ);
 2. Отсъствие на ясно определени източници на информация в Насоките и в Критериите, които са равно достъпни за кандидатите и оценителите, на базата на които се извършват административните проверки за съответствие или за допустимост. По този начин не може да се гарантира коректност на оценките. Така например – не е определено кои са еднозначните и общодостъпни източници, които да се използват при деклариране и при проверка на обстоятелства за държавни и/или минимални помощи, за свързаност и други подобни. Не е ясно и в момента, на базата на данните от кои равно достъпни източници на информация за кандидатите и оценителната комисия, са правени проверките за държавни и/или минимални помощи или за свързаност. Дали при проверката за свързаност това са регистрите на Булстат, на Съда или на Търговския регистър? Кой е равнодостъпният източник на информация за държавни помощи – данните във фирмата, данни в Регистъра за държавни помощи (достъпен единствено за оценителите) или Регистъра на Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС. В критериите не е определено какво трябва да се направи при различие в декларирани обстоятелства, включително - при появили се регистрации или констатирани такива след подаване на проектно предложение. При оценката по тази процедура, комисията директно (без допълнителна проверка или дискусия) обявява кандидатите за “престъпници” и ги отстранява;
 3. Наличие на явни противоречия между Насоките и Критериите във връзка с възможността за отстраняване на участници “единствено на това основание”, когато са допуснали технически грешки в стойности в бюджета. В Насоките е дадена възможност за служебно коригиране (в посока на намаляване на бюджета) при констатирани отклонения, а в Критериите е предвидено отстраняване. Този и друг подобен тип поправими грешки не са основание за отстраняване в никоя друга програма.
 4. Наличие на изисквания за предоставяне на документи/ копия на документи, които не са известни в реалната административна практика на фирмите или не са точно определени в Насоките. Такива са изискванията за предоставяне на копие на документ за “практически опит”. Такъв “документ” не съществува в административната практика. Практическият опит се описва от съответното лице (обикновено в оригинална декларация, а не в копие) или се изисква при кандидатстване за пенсия – документи, които се събират с месеци при настъпване на този момент. Предявяване на изрично изискване за предоставяне на копие на такъв неясен документ, въпреки че в проектните предложения има място и е описан опита на екипите, е основание за отхвърляне на редица проекти;
 5. Отсъствието на ясни правила за начина и съдържанието на предявяване на искане за допълнителна информация от страна на оценителната комисия. Исканията за допълнителна информация от кандидатите са изключително общи (не конкретизирани), подготвени основно на принципа Copy/Paste. В основните случаи в искането е копирано изискване на Насоките, без да се конкретизира точно какво иска комисията или точно какво липсва. В тези случаи кандидатите представят това, което са разбрали и преценили, че се иска от тях. Това е причината за обратно непълно предоставяне на документи или обяснения. В по-късен момент Комисията си прави труда и в Списъка за отхвърляне на предложението записва съвсем друго основание;
 6. Не отсъстват и съмнения в коректността на управлението на документооборота по време на оценките. Има съмнения за допускане на загубване на предоставени документи (съмненията не могат да се докажат поради ограничаване на представители на фирмите-кандидати до подадена от тях документация).

 

Като цяло, в нас се появява основателно съмнение, че посочените пороци в процедурата са допуснати с цел администрацията да намали обема на по-трудоемките Техническа и Финансова оценки. Създадените, чрез пороците в правилата, възможности за масово отстраняване на проектните предложения само и единствено на някакво формално основание, поне в тази процедура е използвано изцяло. В рамките на разглежданата Процедура BG161PO003-2.1.08 са отстранени 371 проектни предложения. Останалите проекти (около 230), най-вероятно ще бъдат на 100% осигурени с финансиране от предвидените около 25 милиона лева. Най-вероятно от тях на следващо ниво няма да отпадне нито един проект, независимо от техническата или финансовата оценка. С други думи – в случая техническа и финансова оценка не е от значение. В същото време, редица вероятно икономически по-ефективни и по-конкурентни проекти са отпаднали само и единствено на някакво формално порочно изискване.

 

Във връзка с установените от нас пороци и негативните за нас резултати от тяхната проява, с подписването на тази протестна декларация настояваме:

 1. Спиране на действието и последствията от решенията на Комисията до разглеждане от компетентните органи на поставените от нас въпроси и решаване на установените проблеми;
 2. Предприемане от страна на Комитета за наблюдение на действия за ревизиране на документацията не само по тази, а и по другите Процедури от ОП “Конкурентоспособност”;
 3. Приемане на решение, което да отстрани посочените пороци и да доведе до приоритетно разглеждане на качествата на проектите пред незначителните формални изисквания;
 4. Поставяне на ОП “Конкурентоспособност” под особен надзор от Правителството, подобен на надзора на магистрала “Люлин”, чрез което да се пристъпи към приоритетно решаване на проблемите на конкурентоспособността на бизнеса и да се премахнат повтарящите се вече пета година проблеми по администрирането на програмата;
 5. Реално ускоряване на оценките в обявените в нормативните актове срокове, повишаване на информираността на обществото и кандидатите, както и на ефикасността на обратната връзка и реакции при възражения, жалби и сигнали.

 

Съществен проблем, създаван с такъв порочен подход, е обезкуражаването на фирмите и масовото им отказване от кандидатстване по тази програма. Появява се противоречието между широко разпространяваната реклама “Бъдете активни” и изкуствените пречки, създавани по тази Програма.

 

Всички ние, подкрепили тази Протестна декларация, осъзнаваме и оценяваме, че за развитието на предприятията (реалния бизнес), за просперитета на страната и на обществото като цяло, в настоящия момент е от изключителна важност своевременно, целенасочено, ефективно и ефикасно усвояване на предоставените финансови средства по европейските фондове и национално финансиране, с пълно изключване на възможностите за противозаконно отклоняване на средства.

Ние знаем, че за страната е от изключителна важност средствата да се насочат към конкурентни проекти, чрез изпълнението на които да се постигне желаното по-високо ниво на конкурентоспособност на българската икономика – основна цел на тази Програма! За целта е необходимо да се създаде конкурентна среда и за самите проекти.

 

 

 

 

Всяка фирма се присъединява към този текст чрез подписване от лице, което юридически я представлява, на приложената по-долу специална бланка за изразяване на съгласие с текста на Декларацията – Приложение 1

Сканирано копие на специалната бланка към Декларацията трябва да се изпрати на електронен адрес declarazia@gmail.comне по-късно от 28.01.2011 г..


 
12345
Протестна декларация | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД