Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Страсбург и данъчния кредит 2
31 Октомври 2010 г. - 11:32 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Преди време публикувахме статия на адв. Виолета Манолова за решението на съда в Старсбург относно данъчния кредит у нас. Продължаваме с неин пример и коментар.

Страсбурги данъчния кредит 2

 

Българското дружество „Б.”купува стока от доставчик- едноличен търговец . Двете фирми са регистрирани по ЗДДС и сделката по доставката е облагаема.

Доставчикът издава данъчна фактура,а купувачът я заплаща изцяло, включително ДДС. Купувачът завежда доставката в счетоводните си регистри за периода и подава справка-декларация в срок. Доставчикът от друга страна, не завежда сделката в своите регистри и не подава справка-декларация, за да уреди отношенията си с държавния бюджет.

Тези обстоятелства се установяват при извършена данъчна ревизия на фирмата –купувач и насрещна проверка на доставчика. Данъчната администрация отказва да признае данъчен кредит върху закупената стока по тази сделка, като се мотивира, че „ДДС не е бил начислен”, тъй като доставчикът не е изпълнил законовите изисквания и не е уредил задълженията си към бюджета. Така фирмата-купувач е задължена да плати втори път ДДС върху закупената стока,начислени са и лихви върху сумата.

Фирмата подава жалба до висшестоящата данъчна администрация, която потвърждава ревизионния акт. Двете последващи съдебни инстанции също потвърждават решението на данъчната администрация. Мотивите накратко се свеждат до следното: доколкото доставчикът не е внесъл ДДС и не е уредил задълженията си към държавния бюджет, купувачът-жалбоподател не е имал право да приспадне ДДС.

Фирмата-купувач счита, че тази позиция на българските власти е в нарушение на чл.1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и подава жалба до съда в Страсбург. По-конкретно фирмата счита, че е накърнено нейното право на собственост по смисъла на Конвенцията, тъй като тя е имала легитимно очакване да получи данъчен кредит, след като е изпълнила всички изисквания на закона по регистриране и деклариране на платения ДДС.

Съдът в Страсбург стига до следното заключение: ”като отчита цялостното и навременно изпълнение на задълженията за отчитане на ДДС от страна на фирмата-жалбоподател, нейната невъзможност да осигури изпълнение на задълженнията за отчитане на ДДС от страна на доставчика и фактът, че не е налице измама на системата за облагане с ДДС, за която фирмата-жалбоподател да знае или да има начин да знае, Съдът решава, че от фирмата –жалбоподател не може да се изисква да носи всички последствия от ненавременното изпълнение на задълженията за отчитане на ДДС от страна на доставчика, като й бъде отказано правото да приспадне платено ДДС и в резултат на това да й бъде наложено да заплати сумата за ДДС втори път заедно с лихвите. Съдът счита, че това е довело да изключително лично бреме върху фирмата-жалбоподател, което е нарушило справедливия баланс, който трябва да се поддържа между нуждите на общия интерес и изискванията за защита на правото на собственост.”

 

Съдът осъжда българската държава да заплати на фирмата-жалбоподател стойността на платения ДДС плюс лихвата, начислена върху същата сума, както и направени разноски по водене на делата в Българияи пред Съда в Страсбург.

Нека отново да подчертаем, че решението категорично разграничава разглеждания случай от случаите на верижни измами с ДДС.

 

 

Адвокат ВИОЛЕТА МАНОЛОВА

София, ул. Стефан Караджа № 11А

 

Телефон 0889 422225

 

 

 

 


 
Рейтинг

12345
Страсбург и данъчния кредит 2 | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД