Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: 200 млн евро не стигат до бизнеса...
13 Юли 2010 г. - 15:18 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Йосиф Аврамов поставя въпроса "Защо до бизнеса не стигат 200 млн.евро по програма JEREMIE ? ..."

200 млн. евро не стигат до бизнеса…

JEREMIE представлява европейска инициатива в областта на финансирането на малките и средните предприятия, в която водещо място заема Европейския инвестиционен фонд. У нас са предвидени потази програма да се оползотворят 200 млн.евро и тя представлява част от приоритетите по оперативна програма "Конкурентоспособност". Известно е, че тя е от най-компрометираните оперативни програми, от която са оползотворени едва 1,3% от средствата. По схемата за малки и средни предприятия са сключени до началото на м.юни 2010 г. едва 172 договора на обща стойност 97.4 млн. лв., като максималният им срок за изпълнение е едногодишен. За технологично обновление на големите фирми сключените договори са 37 за над 84 млн. лв. Изпълнението на по-голямата част от тях не приключи досега по-различни причини. Емблематичен случай от средата на юни 2010 г. е фирма „Солид” за производство на врати, която се отказва от проект за 3 млн.лв. по тази оперативна програма три дни преди да одобрен от МИЕТ, предвид това че то я е забавило прекалено много. Такива фирми са стотици, а хиляди други не искат повече да участват по обявените мерки на тази ОП. Програма Джеръми е изцяло насочена към подпомагането на малкия и средния бизнес със заемни средства и дялови инвестиции. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е създаден през 1994 г., за да подпомага малки предприятия. Неговият мажоритарен акционер е Европейската инвестиционна банка, заедно с която той сформира „Групата на ЕИБ”. ЕИФ осигурява рисков капитал за малките и средни предприятия (МСП), както за нови фирми и предприятия, работещи в областта на иновациите и модерните технологии, така и за такива с неголяма бизнесистория. Освен това фондът гарантира на финансовите институции (като например банките) покритие на заемите, които отпускат на МСП. ЕИФ не е кредитна институция и той не предоставя заеми или субсидии на предприятия, както и не прави преки инвестиции в предприятия. Вместо това той работи посредством банки и други финансови посредници. Фондът използва собствени финансови средства или средства, поверени му от ЕИБ или Европейския съюз. ЕИФ работи в държавите-членки на Европейския съюз, както и в страни, които са кандидати за членство, като: Хърватия, Турция. ЕИФ е източник на финансов ресурс и за трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА) (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Споразумението с ЕИФ беше предоговорено през последните месеци от 2010 г. от екип наМинистерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).При предоговорянетосе предвижда значително по-голяма сума да е предназначена за рисково финансиране на бизнеса, за сметка на кредитните линии и финансирането на гаранционни фондове, каквито основно се използват в другите страни - бенефициенти по JEREMIE. Основателен е въпроса защо се наложи предоговаряне?   В края на мандата на предишното правителство през май 2009 г. бе подписано споразумението с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), с което една сравнително голяма част от оперативна програма „Конкурентоспособност” от 200 млн.евро трябваше да бъде заделена в капиталов фонд. Тези средства преимуществено трябваше да бъдат разходвани за създаването на частни гаранционни фондове, които представителите на малкия и средния бизнес очакваха отдавна и в по-малка степен за фондове за рисково кредитиране. По този начин те щяха получат относителни облекчения при кредитирането им от страна на търговските банки, тъй като половината от исканото от тях обезпечение щеше да се поеме от тях от една страна, а понастоящем то е непосилно за повечето от тях и е най-малко - 130 % от размера му. От друга страна – след като е налице по-малко обезпечение се очаква да бъдат намалени и лихвите по кредитите за представителите на малкия и средния бизнес, които понастоящем са около 9-10 %. През април 2010 г. сегашното правителство подписа нов договор с ЕИФ, с който се правят значителни промени. С вече приетия в края на май 2010 г. от НС Закон за ратификация на Споразумението с ЕИФ по Програма Джеръми се игнорира участието в него на държавната Българска банка за развитие, респективно създадения при нея Национален гаранционен фонд, под предтекст, че е налице "държавна помощ". Не е искана обаче от страна на българското правителство  нотификация от ЕК в тази връзка. Предвид обстоятелството, че ратификацията бе приета на 27.V. на І и ІІ четене нямаше техническа възможност от гледна точка на Правилника на НС да бъде депозирано предложение във връзка с постигане на паритет 50:50 между средствата за гаранционни фондове и фондове за дялово инвестиране.  Понастоящем по променененотоспоразумение се приоритизират фондовете за дялово инвестиране.  Зам.министърът на икономиката Евгени Ангелов пред Икономическата комисия в НС заяви, че  пари по този начин на разпределение ще има само  за едва 100 - 120 фирми. В случай, че бе запазено старото споразумение с ЕИФ, то вероятно средства щяха да достигнат до няколко десетки хиляди малки и средни фирми, предвид обстоятелството, че частните гаранционни фондове щяха да използват системата за т.нар. контрагаранции (при нея съотношението е 1 към 10 и един фонд с 5 млн.лв. капитал може да гарантира кредити за 50 млн.лв.). Посочените близо 200 млн. лв. по оперативна програма "Конкурентоспособност" за технологично обновление на фирмите щяха да бъдат безвъзвратно загубени, аконеотдавна Комитетът за наблюдение на програмата не разреши удължаване на сроковете за изпълнение на проектите.По този начин бе осуетено връщането на 200 млн. евро в Европейския инвестиционен фонд като гаранция, че ще бъдат завършени проектите. На практика този финансов ресурс, заедно с допълнително привлечения ще бъде около 270 млн.евро. В споразумението на правителството на Република България с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) се предвижда ЕИФ да е основното юридическо лице по изпълнението на JEREMIE, което ще участва и в мениджмънта му. По аналогичен начин са сключени споразуменията и с другите страни в региона. ЕИФ ще е едноличен собственик на дружество със специална цел, което ще бъде създадено с капитал от средствата по инициативата - 389 млн. лв. (199 млн. евро). То ще учреди и Холдингов фонд по JEREMIE (JHF), който ще е основният двигател по разделянето на средствата към бизнеса. Холдингът ще се управлява оперативно от ЕИФ.Бизнесинициативите, които ще кандидатстват за финансов ресурс ще се одобряват от инвестиционен борд. Той ще включва трима представители на Министерството на икономиката, енергетитиката и туризма и двама от ЕИФ. ЕИФ ще подготвя инвестиционната стратегия на фонда, условията за кандидатстване и избора на финансови посредници за изпълнението на JEREMIE. След ратификацията на споразумението предстои да се създаде холдинговият фонд. Непосредствено след това следва да се публикува първата покана за заявяване интерес за управлението на първия фонд по JEREMIE - рисков за инвестиции в стартиращи компании. Тези револвиращи евросредства трябва да се оползотворят до 2015 г. или ще бъдат загубени. Автор Йосиф Аврамов.


 
12345
200 млн евро не стигат до бизнеса... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД