Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Ползи и рискове при клъстерите
13 Ноември 2009 г. - 09:16 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Темата за клъстерите с Венета Христова е продължение на разговора ни в студиото на „Бизнес панорама” с Ясен Висулчев. Освен посочените по-долу предимства, може да се има предвид и подкрепата по линия на еврофондовете, която никак не е малка – до 2 млн. евро за клъстер. Тези, които се интересуват от клъстери могат да научат повече в книгата на Венета Христова „Съвременните параметри на индустриалните клъстери”. Предимства и «тесни места» на клъстерите

В условията на криза все повече предприемачи се обръщат към клъстерите ( гроздове от фирми) като форма на сдружаване на доскорошни конкуренти. Темата за клъстерите се коментира от 90-те години на ХХ век. Какви са възможните ползи и рискове от работата на т. нар. Гроздове? Немалко изследвания в заключителната си част извеждат потенциални ползи и евентуални рискове от работата на клъстерите, но твърде малко от тях тестват реал­ността като сравняват клъстерните ефекти с такива на други форми на бизнес фор­ми­ро­вания. Налице е тенденция за пристрастяване към представяне на изследвания, които показват най-успешните казуси и липса на критична маса от проучвания, които да оценяват и сравняват данните на фирмите от клъстерите с тези на неклъс­те­ри­рани фирми. Ползите от клъс­терите се показват със статични ефекти като икономии от мащаба и размера и продължават в по-динамични такива, каквито са ефектите, свързани с ученето. За предприятията, като преимущества могат да се отбележат: увеличена производителност поради ползи от икономии на мащаба, въз­можни от специализацията на факторите (трудов пазар, специализирани науч­­ни и развойни и технологични източници, специализиран венчърен ка­пи­­тал и т.н.). Тези ползи могат да се получат благодарение при­съст­вието на кри­тична маса от икономически действащи лица, специализирани в същата област; намаляване на част от разходите поради по-ниски трансакционни разходи и по-добри възможности за прилагане на системата „точно-на-време”, предлагани поради географската близост; обогатени перспективи за индустриално реорганизиране с продуктивна структура, комбинираща гъвкавостта на малко-мащабните икономически субекти с ресурсите на голямо-мащабните; увеличено внимание към иновациите и динамизиране на прилагането им; пови­шени възможности за колективно учене посредством съвместно търсене на иновативни дейности, използване на гратиси и синергията между фирмите; възможности за по-бързо разпространение на знание (технологично знание, управ­­ленски практики, маркетингови възможности и др.), тъй като близкото раз­­положение на фирмите и научните институции, специализирани в съот­ветната област предполага улесняването на такива потоци. Главният аргу­мент тук е, че кодифицираната част от знанието по-добре се раз­прост­­ранява посредством личен контакт, отколкото при дистанционен вариант; подобрен достъп до информация относно пазарните и технологични промени; улеснени контакти между фирмите. Регионите, на чиято територия има функциониращи клъстерни формирования, също привличат определени ползи, които са поне в следните няколко насоки: създава се възможност за развитие и утвърждаване на бранд име, което да се пре­върне в ценен инструмент в маркетинга на продуктите и услугите на клъс­тера и да представя целия регион на национални и международни форуми; целенасоченото развитие на клъстерите прави регионите, в които функ­ционират с по-висок икономически растеж и социално благополучие; наблюдава се подобрена бизнес среда, която да насърчава конкурентната способност на предприятията; повишава се заетостта в района; увеличават се данъчните постъпления; наблюдават се по-добри възможности за привличане на външни фирми, вкл. чуждестранни, и за формирането на нови такива; повишава се инвестиционната привлекателност на региона. Като тесни места” или ограничения при функционирането на клъстери най-често се посочват: снижаване на конкурентното напрежение. Това може да навреди на иновационните процеси; синдром на „самодоволност”: има опасност за фирмите, част от клъстер да го разглеждат като затворена общност и да загубят поглед върху възможностите и тенденциите извън клъстера; упадък на клъстера: при твърде голяма зависимост от технологиите и прекалена зависимост от малък брой компании е възможно в условията на бързо променящи се технологии фирмите да станат по-уязвими, ако работят със стари технологии и не развиват достатъчно гъвкавостта си, за да се адаптират към тези промени; заключващи ефекти: прекаленото специализиране в областта на дейност може да доведе до провал в случаите, когато тази дейност претърпява процеси на упадък. Концентрацията на ресурси и субекти около тази дейност ще затрудни осъществяването на преструктуриране и пренасочване към нови дейности; ограниченост на потребителите на клъстера: Ако клъстерните фирми разчитат на няколко, малко на брой потребители или на една голяма компания при евентуално преместване или закриване на компанията/компаниите, дори клъстера да е конкурентен, той ще се провали. Избягването на тези рискове за предприятията, които работят или възнамеряват да участват в клъстер, се осъществява като развиват непрекъснато гъвкавостта и адаптивността си, работят в мрежи, демонстрират готовност да споделят информация, да придобиват вътрешни способности, за да са атрактивни за съществуващите и потенциалните си партньори. Ограничаването на рисковете за регионите и дори за цялата страна, е функция на премерени политически въздействия (или бездействия), които в настоящият момент са особено критични за предприемачите и заетите в предприятията лица.

 


 
Рейтинг

12345
Ползи и рискове при клъстерите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД