Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Изисквания за формиране на одитни комитети във фирмите
03 Септември 2008 г. - 07:48 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Създават се одитни комитети, които ще дават препоръки за избор на одитор и др.Изисквания за формиране на одитни комитети във фирмите

Съгласно последните промени в Закона за независимия финансов одит в сила от 29 юли 2008 г . предприятията от публичен интерес създават одитен комитет. Тези предприятия са публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната; кредитни институции; застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионно осигурителни дружества; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услугии „Български държавни железници” ЕАД. Одитният комитет се избира от общото събрание или от едноличния собственик на капитала на предприятието, който определя и мандата и броя на членовете му..Негови членове не могат да бъдат избирани изпълнителни директори;. членове на управителни органи на юридическото лице; лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице. Законът изисква поне един от членовете на одитния комитет да е независим от надзорния съвет и поне един да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако предприятието е акционерно дружество и съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии: Средна численост на персонала за годината - до 50 човека; Балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.; Нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв. Изборът на независим одитор , който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Други функции на комитета са да наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и независимия финансов одит; извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие. За своята дейност одитния комитет се отчита веднъж годишно пред общото събрание или едноличния собственик на капитала. Регистрираните одитори следва да докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.По материал на офдиторска фирма GlobalAuditServices, която е член на Софийска камара www.globalauditservices.com

 


 
Рейтинг

12345
Изисквания за формиране на одитни комитети във фирмите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД