Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Публично - частно партньорство - Що е то?
01 Юли 2008 г. - 18:47 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
На България ще и трябват само за пътища и за водния сектор около 86% частни инвестиции по линия на ПЧП.

Публично – частно партньорство – Що е то ?

На 1 юли 2008 г се проведе в хотел Шератон международна конференция посветена на темата за публично-частното партньорство (ПЧП). Софийска камара се включи като съорганизатор и покани фирмите за присъствие и вземане на отношение. Две фирми, членове на камарата се включиха активно AIMSGи Евро Одит Би Екс. Председателят на Софийска камара г-н Георги Чернев приветства уастниците във форума. Той се изказа в подкрепа по нататъшното нормативно и в пълнота уреждане на въпросите свързани с ПЧП. Много полезно би било за всяка отделна област на приложение да се направи конкретна методика и алгоритъм за използването на ПЧП. Подобно мнение за законодателно решение изрази и народния представител и председател на Съюза на МСП в България към Европейската народна партия, г-жа Надежда Михайлова. Зам. министъра на МИЕ г-жа Анна Янева, приветства участниците във форума от името на министър Петър Димитров и ги запозна с добрата практика на МИЕ в тази област. Според нея около 12-15% от проектите у нас могат да се реализират под формата на ПЧП. Участниците получиха и брошура за създаване на ПЧП в енергетиката – Фонд за енергийна ефективност. Според Софийска камара е добре подобни добри практики у нас заедно със законодателството – закон за концесиите, закон за обществените поръчки, закон за ВиК, Общински наредби и други да се качат на сайта на Института за публично-частно партньорство (ИПЧП) или друг сайт.Основите на ПЧП се полагат в Англия. Именно там се появяват и добрите и слабите страни на ПЧП. Сред добрите страни могат да бъдат посочени: Ускоряване на процесите, преодоляване на ограничеността на обществените средства и привличане на средства от частния сектор, намаляване на разходите по даден проект, разпределение на риска, повишаване на качеството на услугите. Сред отрицателните страни могат да бъдат посочени: дълъг срок от около 20 -25 години, което не позволява да се отчетат всички въпроси, не всичко може прецизно да се дефинира, има и технологични рискове, управлението на подобни проекти, постигане на завършеност т.е. добри крайни резултати. Принципите, въз основа на които се изгражда ПЧП са известни като Режим на най-добрата стойност и като Четирите С: Challenge, Comparison , Consulting , Competition, което означава привличане на външни участници; оглеждане на дори немислими неща; търсена на нови технологии; отчитане на социалните ефекти. Compаrison, което означава сравнение с опита в други страни например Англия. Consulting, което означава консултиране с бизнеса, синдикатите и др. Concurration, което означава прилагане на принципите на конкуренцията. Много интересно изказване направи съветникът на президента г-н Венцислав Димитров. Според него България все още е на етап Образователна фаза и отговор на въпроса що е то ПЧП? Примерите за ПЧП у нас са по-скоро с отрицателна оценка и той посочи като пример столицата. В същото време у нас има изразена корупция и ПЧП се свързва с корупция. Според г-н Димитров у нас има изградена съответната нормативна база за ПЧП – налице са двата закона за концесиите и за обществените поръчки. Трябва да се работи за тяхното антикорупционно прилагане. Той не отхвърли и възможността да се приеме и специален закон за ПЧП какъвто има в други страни в т.ч. Ирландия. Според г-н Димитров европейската резолюция от 2006 г третира въпроса за печалбата от ПЧП. Тя не трябва да е прекомерна, а разумна. Бизнесът у нас следва да контролира разумносттана печалбата. Тук той визираше организациите на бизнеса. Софийска камара е за падане на търговската тайна, когато такова искане бъде направено от организация като нея. За съжаление в момента подобна информация не се предоставя. Според зам.министъра на МРРБ г-н Димчо Михалевски потребностите от инвестиции у нас през следващите години само в два сектора – ВиК и Пътища са над 14 млр.евро, а възможностите на държавата са около 2 млрд. евро. Еврофондовете могат нормално да покрият до 4-5%, а за посочените по-горе области до 20%. Това означава необходимост набиране на средствата да става чрез ПЧП от частни инвеститори. Той информира, че МРРБ е внесло в МС проект на нов закон за ВиК, с който ще се даде тласък на ПЧП. В закона са предвидени създаването на териториални съвети към ВиК дружествата за граждански контрол. От 29 ВиК дружества на този етап условие за ПЧП има в 6 : Пловдив, Ст.загора, Бургас, Варна, Добрич и Плевен. Финансирането на ПЧП във водния сектор ще изглежда горе долу така 30-35% от еврофондовете; 25-30% частни инвеститори и 35% национална инвестиция. Интересен за София е проекта за ПЧП за регулиране на трафика. Според него има възможност за инвестиции от 700 млн. до 1 млрд. евро в инфраструктурата на София да се изгради тя така, че да се реши въпроса с трафика. По тази тема Софийска камара ще поиска разяснения от кмета на София дали в общината има сериозни намерения в тази посока, защото фирма Паркинги и гаражи е само средство за притесняване, но не и за решаване на проблемите с трафика и паркирането. Фирма Евро Одит Би Екс изнеседоклад на конференцията за ролята на независимия одит за ПЧП. Фирма AIMS – G изпрати своите бележки във връзка с проведената конференция, които камарата ще предложи на Института за ПЧП за включване в материалите за конференцията. Необходимо е да се изгради НАЦИОНАЛНА РАМКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЧП В БЪЛГАРИЯ, която да е съобразена с особеностите на българската икономика.Това включва създаване на адекватна нормативна уредба,съобразена с европейското законодателство, но и отчитаща настоящите икономически показатели и МАНТАЛИТЕТА на българския бизнес. Да се гарантира отговорността на публичния сектор и действителната воля за създаване на блогоприятна среда за ПЧП и тяхното реализиране. В рамките на националната стратегия да се изгради МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ГРУПА по ПЧП за консолидиране на действията на различните ведомства и ефективен мониторинг на проектите. В групата да влязат представители на министерства,пряко свързани с ПЧП дейности. Създаването на дългосрочни договорни отношения предполага изграждането на обекта или предоставянето на услугата да отговаря на високо ниво на качество. В този смисъл подготовката на проекта за договор е най-значимата фаза. Следва да се предвидят законодателно принципи за разпределение на рисковете; стимулиране на иновативните решения на частния сектор; прозрачност при трансфер на собственост от публичния в частния сектор; ясна процедура по отношение механизма на плащане; механизъм за намаляване на отрицателния ефект на таксите върху социално слабите групи. За проекти над 30 млн.евро да се съгласува мнение с финансовите институции.

Необходим е по-голям обществен мониторинг на проектите, координация между различните административни звена,свързани с ПЧП , представители на бизнеса и синдикалните организации. При обсъждането и вземане на решение за проект по ПЧП задължително съгласуване с бизнеса. Тук е мястото отново да се постави въпроса за приемането на закон за камарите и задължително членство в Камарите на фирмите, което ще утвтрди камарите като реален и легитимен представител на бизнеса и по този начин изразеното мнение ще бъде показателно и обективно насочено.

 
Рейтинг

12345
Публично - частно партньорство - Що е то? | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД